Перничани поискаха остовката на Ирена Соколова на втория протест.
  • МОСВ: Водата на перничани от яз. „Студена” е отклонявана към Радомир

Служители на община Перник са извършили проверки на 14 автомивки на територията на град Перник, като на място са заснети и водовземните съоръжения, съобщиха от общинския пресцентър. При проверката е установено, че три от обектите ползват питейна вода и в условията на въведен воден режим. На собствениците им са направени предписания, като при неизпълнение ще бъдат санкционирани.
Останалите автомивки имат собствени водоизточници или ползват промишлена вода по договор с фирми. Една от автомивките е имала собствен водоизточник, но обектът не бил регистриран в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”-Благоевград, са установили проверяващите.

Същевременно по заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов беше извършена извънредна проверка на язовир „Студена“ от представители на МОСВ, експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и община Перник. Проверката е във връзка с информация от областния управител на област Перник за отклоняване на води за язовира. При извършения оглед на водоизточник „Врелото“ – един от водоизточниците, захранващи язовир „Студена“, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“. От шахтата посредством тръба водата отива в помпена станция „Крапец“ и водоснабдява град Радомир. Тази схема на подаване на вода към град Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация.

По време на проверката е установено, че помпената станция за водоснабдяване на град Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“. Контролиращите са получили информация на място от дежурния на помпената станция, че работата й е била преустановена едва на 28.11.2019 г. Това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток на 28.11.2019 г. от посочвания до този момент към язовир „Студена“.

При проверка на място на ВЕЦ „Студена“, стопанисван от ВиК, е установено, че ВЕЦ-ът не работи. За отчитане на водните количества, които се черпят от язовира, е установено, че отчитането на водно количество до 24.11.2019 г. се е извършвало по разходомерно устройство, което към момента на проверката липсва. МОСВ не е уведомено за демонтирането на разходомерното устройство, което отчита ползваните от язовира води. Установено е, че савакът, през който се подават води за двете промишлени предприятия в Перник „Стомана индъстри“ и „Топлофикация-Перник“, е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се подава вода за промишлени нужди.

Проверките продължават, като ще бъде изискана информация от електроразпределителното дружество за електрическа енергия, ползвана от Помпена станция „Крапец“, за да се установи по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир „Студена“. Ще бъде изискана и справка за помпената станция, която взима вода за водоизточник „Сиреняците“, за да се установи дали същата е работила и дали е било необходимо включване на водовземане „Врелото,“ имайки предвид, че дружеството има разрешителни за питейни води за град Радомир от подземни води. Ще бъде направен и пълен преглед на водоснабдяването на град Радомир. Ще бъде изпратено и писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция „Крапец“ е работила в извънавариен режим.

Също така стана ясно, че Ирена Соколова ще бъде освободена като областен управител на Перник на заседание на Министерския съвет в сряда. На втория протест в Перник заради водната криза пред областната управа недоволните граждани поискаха оставката на Соколова.