Дамян Дамянов
  • Глоба до 15 000 лв. грози „Пътпроект 2000” на Любен Симеонов заради изграждане на временни пътища и сондажи

Директорът на „Държавно горско стопанство Кресна” инж. Димитър Терзиев е освободен от длъжност. Договорът му за управление е прекратен едностранно и без предизвестие от директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов. Основание за това е констатирано бездействие, довело до нарушения по чл. 265 от Закона за горите. Припомняме, че във връзка с медийни публикации директорът на ЮЗДП разпореди проверка, която установи нарушения в държавни горски територии, стопанисвани от „ДГС Кресна” – изграждане на временни пътища и сондажи. На служителите на териториално поделение „ДГС Кресна”, изпълняващи длъжността зам.-директор, старши лесничеи и горски надзиратели, допуснали констатираните нарушения на територията на охраняваните от тях участъци, ще бъдат наложени дисциплинарни наказания по Кодекса на труда. На нарушителя „Пътпроект 2000” ООД, представляван от управителя Любен Симеонов, е съставен констативен протокол и акт за установените нарушения на чл. 265 от Закона за горите. Същият е връчен на фирмата и изпратен в РДГ-Благоевград за издаване на наказателно постановление. Санкцията, предвидена за нарушение от юридическо лице по този член, е в размер до 15 000 лв. За предприемане на всички необходими действия по извършване на проверка, касаеща установяване спазването на законите в Република България, Югозападното държавно предприятие сезира Районна прокуратура – гр. Сандански и Окръжна прокуратура – гр. Благоевград. До назначаването на титуляр временно „ДГС Кресна” ще се ръководи от инж. Ваня Мицова – главен лесничей. Проверката в района на „ДГС Симитли” още продължава.

1 коментар

Comments are closed.