“В деловодството на Общински съвет-Дупница е постъпила Докладна записка от г-жа Цветанка Вуковска, с която тя иска да й бъде дадено съгласие за извършване на неотложен ремонт на външни площи, представляващи прилежащи части около сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД, както и на стълбите на подлеза, находяща се в гр. Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№1.

“Управителят на дружеството ни уведомява, че в периоди на валежи се наводнява помещение в подземен етаж, също около стените на подлеза и сградата. През пешеходната настилка определени участъци пропускат вода, стичаща се в магазините, находящи се в подлеза и достигат до ел.инсталацията.

Необходимо е даване на съгласие за извършване на ремонта в максимално кратък срок, за да се преустановят наводняванията и опасността от инциденти, като впоследствие да се осъществи ремонт на магазините и търговските зали.” -обясни председателят на общинския съвет Емил Гущеров.

В следващия петък Общински съвет-Дупница ще дава съгласие на Управителя на „ГУМ-Дупница“ЕООД, гр.Дупница да извърши за сметка на дружеството неотложен ремонт на прилежащи части около сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД, както и на стълбите на подлеза, находяща се в гр. Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№1 .Преди възлагане извършването на ремонта, конкретната количествено-стойностна сметка, да бъде утвърдена от Кмета на Община Дупница.