Любомира Велинова, управител на ОИЦ-Кюстендил
  • По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 16 проекта на стойност 35 млн. лв., 9 са на община Кюстендил. По Програмата за морско дело и рибарство има 2 сключени договора на стойност 1 735 082,12 лв. в Дупница и в с. Стоб

 

126 проекта на обща стойност 106 261 002,33 лв  са сключени към настоящия момент, сочат обобщените данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил. Това информира Любомира Велинова, управител на Областен информационен център-Кюстендил.

ОИЦ проведе последната за годината работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данните.

Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 126 проекта на обща стойност 106 261 002,33 лв. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) и включват сключените договори по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР), регистрирани през последната година в информационната система.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са сключени 30 договора на обща стойност 11 719 852, 99 лв. 18 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 12 се изпълняват от фирми. 8 проекта на обща стойност 1 385 834,95 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – общо 42 в цялата област на обща стойност 21 035 911,35 лв. От тях 18 са в община Кюстендил, 20 в община Дупница и по 1 в общините Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобов дол. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ – общо 25 бр.

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 16 проекта на обща стойност 35 358 812,25 лв., от които 9 са на община Кюстендил и 7 са на община Дупница. На територията на областта са регистрирани още 2 проекта с директен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 26 230 110,14 лв., данните за които не са включени в общата справка за областта.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР.

Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на община Кюстендил и един на сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“. Два проекта на обща стойност 21 065 940,60 лева се изпълняват по ОП „Околна среда“,  като единият е с бенефициент община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол.

През последната година в ИСУН стартира регистрирането на проекти и по ПРСР. Съгласно данните от информационната система през последната година по ПРСР в областта са регистрирани 22 договора на стойност 13 066 551,21 лв. Извън тези данни са и още 143 проекта, одобрени от началото на програмния период до към края на 2018 г.

По Програмата за морско дело и рибарство има 2 сключени договора на стойност 1 735 082,12 лева в Дупница и в с. Стоб.