Thursday, July 18, 2024
HomeОбществоЛЮБОПИТНО21 цитата от Библията за изцелението: Който прощава всичките ти беззакония, изцелява...

21 цитата от Библията за изцелението: Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести

Това са част от цитатите, свързани с изцелението, които можеш да намериш в твоята Библия. За да се възползваш напълно от Писанието, потърси тези стихове и ги прочети в пълния им контекст. Петте основни точки, които трябва да изследваш при изучаването на Библията, са:

– Кой говори и на кого?
– Каква е темата?
– Кога е написано?
– Къде е написано (тук се има предвид географското местонахождение)?
– Защо е написано?

Разбира се, невинаги всяка точка е приложима. Зависи от ситуацията. Но горните въпроси ще ти помогнат да разбереш по-добре как да приложиш посланието на стиховете за разрешаването на твоята лична нужда.

1. Изход 15:26 „Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което Му е угодн, и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.”

2. Изход 23:25 „Но да служиш на Господа вашия Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.”

3. Второзаконие 7:15 – Бог отстранява всички болести от теб. „Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.”

4. Второзаконие 30:19-20 – Избери да живееш! Бори се! „Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан Нему (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.”

5. Псалм 91:16 – Ти ще живееш дълъг живот. „Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.”

6. Псалм 103:1-5 – Изцелението е едно от благодеянията, които можеш да получиш от Бог. „Благославяй, душе моя, Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали светото Му име. Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.”

7. Притчи 4:20-22 – Словото на Бог ще спаси живота ти. „Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага.”

8. Исая 53:5 – Исус премахва беззаконията и болестите. „Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.”

9. Малахия 3:10 – Изпълнявай Божиите заповеди и ще получиш всички Негови благословения. „Донесете всичките десетъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него.”

10. Матей 8:16,17 – Той копнее да изцели всички, които идват при Него. „А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе“.”

11. Матей 18:19 – Моли се заедно с някой и се съгласявайте в единодушие за твоето изцеление. „Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.”

12. Марк 11:22-26 – Изповядвай вяра, която ще доведе до промяна. „А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията.”

13. Римляни 11 – Животворящият Дух ще съживи твоето тяло. „И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”

14. II Коринтяни 10:4-5 – Отхвърлете от себе си тези мисли и представи, които не са в съгласие с Божието Слово. „Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.”

15. Ефесяни 6:10-13 – Бъди силен чрез Божията сила – сложи си Неговата броня, за да се пребориш за твоето изцеление. „Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.”

16. Филипяни 2:13 – Божията воля – това е Изцеление, работещо в теб. „Защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това и да го изработвате.”

17. Евреи 10:23 – Вярата ти трябва да бъде твърда и непоколебима. „Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал!”

18. Яков 5:13-16 – Искай помазание от вярващ! „Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.”

19. I Йоан 3:21-22 – Бог отговаря на молитвите на тези, които Му се покоряват. „Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога: и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него.”

20. I Йоан 5:14-15 – Бъди уверен, че Бог чува твоите молитви! „И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.”

21. III Йоан 2 – Eдно от най-големите желания на Бог е да бъдеш здрав. „Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.” http://pavelcho.narod.ru

Р. У. Шамбак

RELATED ARTICLES

Most Popular