С пълно мнозинство Общински съвет Благоевград прие предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Славева Георгиева, която е майка на две деца и ги отглежда сама – Антонио на 19 години и Моника на 16 години. Молбата ѝ бе свързана с искане за отпускане на финансово подпомагане за синът ѝ Антонио, за покриване нуждите по повод предстоящото му обучение в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност софтуерно инженерство.

Общинските съветници гласуваха за отпускане на 3 000 лева за Антонио Георгиев. Припомняме, че той завърши средното си образование през изминалата учебна година в Природо – математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград с отличен успех и избра да остане и да се реализира в България, въпреки че е приет още в университетите: University of Manchester, University of Edinburgh, University of Bristol, University of Glasgow.

През изминалите 5 учебни години е награден с множество грамоти и медали от престижни състезания и олимпиади. На провелото се днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 44 решения. Заседанието започна дебати по първа точка от дневния ред, а именно – Заповед № ОА-АК-225 от 08.09.2021 г. на Областния управител, с която връща Решение № 355 по Протокол № 12 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 27.08.2021 г., като незаконосъобразно. Тя бе докладвана от Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград. С 35 гласа „ЗА“, 0 – „Против“ и 1 – „Въздържал се“- бе отменено Решение № 355. Почти единодушно с 30 – гласа „ЗА“, 1 – Против“ и 2 – „Въздържал се“ – бе прието предложението, относно проект за изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград. Днешното редовно заседание продължи с кратки дебати, след които последва приемане с 31 гласа „За“ предложението на кмета на община Благоевград Илко Стоянов, относно създаване на общинско предприятие „Благоевград строй ремонт“. Част от общинските съветници поздравиха общинското ръководство за идеята – да бъде създадено такова дружество.

Стана ясно още, че със създаването на такова предприятие ще бъдат спестени доста средства за ремонти. Общинските съветници гласуваха и одобриха редица предложения, сред които приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2020 година., както и предложенията, относно приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2020 година на общинските търговски дружества. На днешното редовно заседание, общинските съветници дадоха съгласието си за освобождаване от заплащане на месечен наем на Частно училище „Колеж по туризъм“ Благоевград, ползвател на общински нежилищни имоти с административен адрес ул. „Брегалница“2 до връщане на учениците от II-ро ОУ в сградата на училището им.

Предложението е във връзка с извършване на строително – монтажни дейности, а именно ремонт на покривната конструкция на II-ро ОУ „Димитър Талев“ Благоевград. Целта е да се осигури непрекъснат учебен процес на учениците от училището.