Обявени са 8 целеви групи

Министерският съвет прие нова финансова подкрепа в размер на 300 лв. за отопление, предаде Nova. Тя ще бъде насочена към осем целеви групи, които са обявени от социалния министър Лазар Лазаров. Семейства, които получават месечни помощи за дете, без право на наследствена пенсия от починал родител; семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 г. или до завършване на средно образование; семейства, които получават подкрепа за деца, настанени в семейство на роднини или близки или приемно семейство и др. Други специфични групи са ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Помощ ще получат и лица, подкрепяни в резултат на природни бедствия през тази година.