31,1 млн. лв. приходи и разходи планира община Дупница

31 161 776 лв., приходи и разходи за делегирани от държавата дейности планира да извърши управата на Дупница до приемането на държавния бюджет и бюджета на общината за 2023 г. Това става ясно от докладна записка, с която се предлага Общинският съвет да приеме разчети, условия и лимити по бюджетните приходи и разходи. В разчета са включени приходи от: трансфери от обща субсидия за делегираните държавни дейности 29 615 391 лв. и преходен остатък от 2022 г. 1 546 385 лв,; данъчни, неданъчни, такси, глоби и други местни приходи – 10 842 500 лв.; трансфери от централния бюджет, субсидии и сметки за трансферите от ЕС- 6 292 317 лв.; операции с финансови активи и пасиви -104 300 лв. Заложено е бюджетно саллдо – излишък в размер на 104 300 лв., с които се финансират операциите с финансовите активи. Планиран е резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 50 000 лв., посочва се в докладната.

В документа се предлага общинските съветници да приемат разчет за разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г., които да се разходват през тази година. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности /с изключение на тези във функция „Образование“/ могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции. Преходният остатък, отчетен във функция „Образование“, се разходва през 2023 г. в същата функция и дейности.

Предложеният разчет на лимити за финансиране на капиталови разходи през 2023 г. по обекти и източници на финансиране е общо 3 947 280 лв. В това число са 1 555 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. и 2 392 280 от собствени приходи.Разчетът на лимити за финансиране на текущи разходи по обекти е 771000 лв.Предлага се още местният парламент да одобри лимити за разходи за възнаграждения за 2023 г. за делегираните от държавата дейности до 30 000 000 лв., в това число за „Общинска администрация“, дейности във функция „Отбрана и сигурност“, функция „Здравеопазване“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Лимитът е завишен спрямо 2022 г. с получените допълнително средства от централния бюджет за компенсиране увеличението на минималната работна заплата за периода до приемане на единни разходни стандарти за делегирани държавни дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Лимитите за разходи за възнаграждения за 2023 г. за местни дейности са до 3 500 000 лв. В това число са средства за дофинансиране на дейност „Общинска администрация“, дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и „Икономически дейности и услуги“.

За одобрение е предложено и извършването на разходи за социално-битово и културно обслужване, представителни цели на кмета и председателя на Общинския съвет, разходи за работно облекло, транспортни разходи на персонала във функция „Образование“, помощи по решение на Общинския съвет, трансфери за културни и спортни събития, дофинансиране на второстепенни разпоредители, субсидии на нестопански организации и финансиране по общински програми в размер – до приетия с бюджета за 2022 г. на община Дупница.

Предлага се също одобряване на лимит за индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз за 2023 г. в общ размер на 16 971 726 лв.

Предложено е също разходването през 2023 г. на събраните средства и подлежащите на възстановяване от РИОСВ суми за обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците, начислени за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. да се извършва за: дейности по чистота и управление на отпадъците, вкл. капиталови разходи.

От Общинския съвет се иска съгласие разчетените лимити да сеактуализират със сумите на получените трансфери, субсидии, помощи и дарения, като се завишават приходите и разходите за съответното тримесечие, през което е получен прихода. Общинските съветници ще вземат решение по докладната на заседание на 31 март.