До 31 октомври в бюрото са подадени 1272 заявки от работодателите за разкриване на 2758 работни места по проекта „Заетост за теб”

В общините от бившата Дупнишка околия през последните няколко месеца се запазва тенденцията към намаляване на броя на регистрираните безработни лица, показва справка в Дирекция „Бюро по труда” в Дупница. Данните за м. октомври сочат, че спрямо предходния месец септември регистрираните безработни са с 53 по-малко. Спрямо аналогичния период на предходната 2020 година броят на регистрираните безработни е с 269 по-малко.
Остава и основният профил на незаетите – предимно хора без или с ниско образование . „От общия брой регистрирани безработни лица, 574 са с основно и по-ниско образование, или 32,06 % от общия брой. Преобладават жените, съответно 1067 от общия брой регистрирани, или 59,6 % от общо регистрираните”, съобщи Росица Полянова, която в момента замества временно отсъстващата заради заболяване директорка на ведомството.
В края на октомври регистрирани безработни за дирекцията, обслужваща общините Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново, Бобошево и Рила, са 1790, а равнището на безработица -5.9 % За община Дупница числата са 1 140 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 5.8 %. За община Бобов дол – 191 регистрирани безработни, с равнище на безработица –5.3 %. За ;
Сапарева баня – 186 регистрирани безработни, с равнище на безработица –6 %. За Рила – 87 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 7.3 %. За община Кочериново – 119 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 6.1 %. За Бобошево – 67 регистрирани безработни, с равнище на безработица – 7.5 %.
През октомври на първичен пазар на труда са започнали работа 86 безработни лица. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е осигурена заетост на 93 безработни лица и по мерки за заетост – на 4 лица, общо започналите работа са 183 лица.
Броят на новорегистрираните безработни лица през месеца октомври за дирекцията е 315.
Обявени са 66 свободни работни места – от работодатели, развиващи дейност в сферата на услугите и търговията; хотелиерството и ресторантьорството, обувното и шивашко производство.

До 31 октомври в бюрото са подадени 1272 заявки от работодателите за разкриване на 2758 работни места по проекта „Заетост за теб”.
„Този проект се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 6 месеца за обявени от тях свободни работни места. На работодателите, които осигурят заетост по проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, определена за страната и дължимите вноски за сметка на работодателите. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидирана заетост. Проекта ще продължи своята реализация до изчерпване на финансовия ресурс, който в момента е 210 млн. лв., като от тях 50 млн. лв. е определената национална квота за работодатели от сектори „Туризъм“ и „Транспорт“. По проекта са приети промени за доказване на средносписъчната численост на персонала и одобряване на максимален брой работни места, които могат да бъдат разкрити в рамките на проекта. Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат също да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала”, подчертаха от дирекцията.