О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” от стратегията за ВОМР

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява процедура №  BG06RDNP001-19.661 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Период за прием:

Първи краен срок за подаване на проектние предложения:

Начален срок: 05.09.2022 г.

Краен срок: 10.10.2022, 17:00 часа

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начален срок: 01.11.2022 г.

Краен срок: 01.12.2022, 17:00 часа

ВАЖНО! Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: http://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“