5% по-висока заплата в Пиринско, годишното възнаграждение за 2015 г. удари 7 181 лв., изостава с три бона от средната за страната

 

06-01-emilia-ilieva12

Емилия Илиева

В област Благоевград средната брутна годишна работна заплата за 2015 г. е 7 181 лв. при 10 535 лв. средно за страната. Тя е увеличена с 5,3% в сравнение с 2014 г., в обществения сектор нараства с 6,3%, а в частния – с 5,2%. Даните изнесе шефката на Териториално статистическо бюро – Югозапад, Емилия Илиева. Въпреки това Пиринско заема предпоследното място сред областите в България.

Средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 89 286, което представлява 4.0% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят им се увеличава с 270 души, или с 0.3%. Увеличение се наблюдава в 12 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (20.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (12.7%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (11.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство“ с 16.1%) и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.4%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 38.3 и 11.5%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2015 г. областта заема 6-о място сред 28-те области в страната.