Голяма част от тях са за разрушени черни пътища заради транспорта на дървесина

9 жалби, сигнали и заявления за незаконни дейности в горските територии на областите Кюстендил и Перник са разгледани и проверени през полугодието от РДГ-Кюстендил. Това сочи отчет на дирекцията. От там уточниха, че голяма част от тях са за разрушени черни пътища вследствие на извършвания транспорт на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени неправомерни сечи във възстановени гори на физически лица, възражения по изведени сечи от наследници на гори без пълномощно от останалите правоимащи. Неоснователни жалби, които се дължат основно на непознаване от страна на жалбоподателите на действащите нормативни документи, грешна представа за местоположението на възстановените им горски имоти. Подавани са и жалби относно нанесени щети от дивеча на насаждения от земеделски култури.

При данни за престъпление преписките са изпращани за разглеждане по компетентност до Районна прокуратура.

Към момента РДГ-Кюстендил има издадени 1951 позволителни за сеч – 1020 издадени позволителни на територията на област Кюстендил и 931 на територията на област Перник.