Красимир Бамбов

На всяка от 150-те жени, работещи в предприятието, се дължат около 2000 лв.

 

Окръжният съд в Кюстендил под председателството на съдия Красимир Бамбов откри процедура по несъстоятелност на шивашката фирма в Дупница „Абонданца“ ЕООД, която остави десетки шивачки без заплати. Съдът назначи за синдик Александър Тошев и обяви дружеството в неплатежоспособност.  Определено бе и възнаграждение на синдика в размер на 750 лева. До процедурата по несъстоятелност се стигна след молба на кюстендилската фирма „СЕАК“ ООД. Дружеството търгува с материали и аксесоари от обувното и галантерийно производство. Контрагенти са Бразилия, Румъния, Португалия и Италия.

 Протестът на шивачките

В документа се твърди, че дружеството е неплатежоспособно по смисъла на текст от Търговския закон, тъй като не е изпълнило задължението си по търговски сделки в дружеството молител. Това дава основание на „СЕАК” ООД да поискат от съда да обяви неплатежоспособността на дружеството и да открие производство по несъстоятелност на същото. Между „Абонданца“ и дружеството молител са сключвани договори за доставка на стоки, оформени с 16 броя фактури и стокови разписки, издадени още през 2016 г. По тях обаче от „Абонданца“ ЕООД не са извършили плащания.

Дни наред шивачките от Дупница протестираха за неизплатени заплати. На всяка една от близо 150-те жени, работещи в предприятието, се дължат около 2000 лева. В сила са влезли и 12 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лв., които са дадени за събиране на Националната агенция за приходите.

Съдия Красимир Бамбов наложи възбрана и запор върху имуществото на скандалното предприятие. Решението подлежи и на незабавно изпълнение, посочват от Окръжния съд в Кюстендил.