Националното сдружение на частните болници се обърна към Министър – председателя с конкретни предложения за намаляване на административните ограничения и бариери в българското здравеопазване. Писмото е изпратено във връзка със заявеното намерение за намаляване на административната тежест върху стопанската дейност. Сдружението на болниците Болниците предлага:

1. Правителството да възприеме изцяло нов подход по отношение на медицинските стандарти по чл. 6 от Закона за лечебните заведения. Макар да са наричани „стандарти за качество”, те не отговарят нито по форма, нито по съдържание на това понятие. Медицинските стандарти сега са съвкупност от административни и в голямата си част ненужни от медицинска и управленска гледна точка изисквания. В една част те дублират изисквания записани в други нормативни актове. В друга част представляват откровено лобистки интереси, като можем да посочим дори имената на хората, които са ги прокарали през Министерството на здравеопазването. Стандартите не се основават на обща рамка и общи принципи, а всеки е записвал задължения и ограничения, както му е угодно. При приемането им не е правена никаква инкономическа или финансова оценка, което е сред причините голяма част от тях да са отменени от Върховния административен съд. Приемането на истински медицински стандарти не само ще стимулира качеството на медицинската дейност, но ще спомогне за предоставянето на по-евтини услуги и ще намали натиска върху НЗОК за финансиране на лечебните заведения.

2. Правителството да предприеме необходимите  действия за промяна на регламентите за прилагането на Националната здравна карта. Действащите в момента текстове я превръщат в инструмент за лимитиране на лечебните заведения и дейности. Националната здравна карта, практически забранява разкриването на нови лечебни заведения или на нови структури към съществуващите. Тя заедно със свързаните с нея Наредба за критериите за избор на лечебни заведения, които да сключат договор с НЗОК и процедурата в Закона за лечебните заведения за предварително разрешение за инвестиционно намерение за изграждане на лечебните заведения, представляват напълно ненужни административни бариери пред инвестициите в сектора, при това не само частните. В ситуация на сериозен недостиг на публични средства за здравеопазване е меко казано неподобаващо да се слагат ограничения и административни бариери пред частните инвестиции. Предлагаме нормативната уредба относно Националната здравна карта да се възстанови в първоначалния ѝ вид, установен още с приемането на Закона за лечебните заведения, а текстовете относно искането на предварително разрешение за инвестиционно намерение и Наредбата за критерии за подбор на болници, които да сключат договор с НЗОК, да бъдат отменени. Това ще стимулира инвестициите, ще подобри конкурентната среда и в резултат ще доведе до по-високо качество и по-ниска себестойност на медицинските услуги.

3. Да се премахне изискването договорите между лечебните заведения и РЗОК да се сключват всяка година. Това е една изцяло ненужна процедура, отнемаща много време и събиране на купища документи, с които страните по договора така или иначе разполагат. Не е нужно тези договори да са ограничени със срок, защото те могат да бъдат прекратени или изменени по всяко време при условията на Закона за здравното осигуряване.

4. Да се премахне забраната за сключване на договор от НЗОК с лечебно заведение преди да е изтекла една година от издаване на разрешението за дейност. Тази забрана оскъпява ненужно всяка една инвестиция, направена в лечебното здравеопазване и лишава пациентите от достъп до най-съвременните и модерни методи на лечение, въпреки осигурената за това структура, апаратура и медицински персонал.

5. Да се премахнат безбройните изисквания на НЗОК към лекарите да представят сертификати едва ли не за всяко едно свое действие. Считаме, че когато един лекар е придобил специалност, следва да се приеме, че той владее всички методи на изследване и диагностика, присъщи на специалността. Вместо това можем да въведем предвидените в закона механизми за контрол на натовареността и обучението, като елементи на продължителната квалификация на лекарите.

6. Да бъдат премахнати лимитите на болниците. Това е административна мярка, която поражда само скандали, пречи на развитието на здравната система, създава огромни предпоставки за корупция и нарушава правата на пациентите свободно да избират къде да се лекуват. Има много други пазарни механизми за регулиране на общите разходи, които могат да бъдат приложени.

НСЧБ изразява готовност да окаже експертна помощ по всеки един от въпросите. Решаването им е не само въпрос на премахване на ненужна административна тежест, но механизъм за ограничаване на корупцията, защото зад всяко административно ограничение потенциално стои отворена врата за корупция. Премахвайки ненужните административни ограничения, ще бъдат премахнати и възможностите за корупционни практики.
Така направените предложения са изцяло в съзвучие с обявената от Правителството цел за демонополизация на здравното осигуряване. Нещо повече – приемането на предложенията ни и реализацията им са условие за успешна демонополизация на сектора.
Писмото е подписано от Председател на УС на НСЧБ,  Д-р Николай Болтаджиев