Оценката на инвестиционното намерение на бизнесмена Димитър Чонгов от Ново Лески  е с изтекло правно действие, тя е със срок от пет години. Очакваме официалното становище на РИОСВ -Благоевград. Това обяви изпълнителният директор към Дирекция „Правни ресурси“ към Министерство на енергетиката Стамен Станков. Той пристигна на поредния протест в хаджидимовското село Ново Лески. Жителите на красивото селце са на бойна нога цяла седмица заради съселянинът им Димитър Чонгов, син на бившия кмет на селото . Димитър в съдружие с гръцки бизнесмени се готвел да изравни със земята огромен хълм, за да извади от него мрамора. Към жителите на Ново Лески тази сутрин се присъединиха и жители от съседните села Копривен, Мусомище, Гоце Делчев, Хаджидимово. „Ние сме против мутрите, ненавиждаме мафията, горите, мафията, богатството ни се унищожава и се продава в Гърция, а гърците го изнасят за Италия, и богатеят. Тази кариера не трябва да се отваря. Ако това стане тук няма да остане нито плодородна земя, няма да има нито домати, нито царевица, никакъв поминък. Тя отстои на 100 метра от къщите ни. Чонгов не живее ли в това село, няма ли деца, защо постъпва по този начин“, коментираха един през друг протестиращите. Председателят на Инициативния комитет Десислава Йованович обяви „Не ни е приятно да вървим в тази жега по уличите, но няма да спрем, докато не се отмени решението на МОСВ за предстоящото изграждане на кариера в района на село Ново Лески. Благодарни сме на Теменужка Петкова че изпрати хора , кариерата е в непосредствена близост до къщите, нивите и имотите на хората. Концесията е вредна, няма да се откажем от протеста, ще защитим здравето на децата, природата и бъдещето на минералния извор Топлица, чиято вода отива в съседна Гърция, крайно време е премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев да насочат вниманието си и към този край на България.

Тя заяви, че ще заведе дела срещу Чонгов. Димитър Чонгов, който направил изявление като нарекъл съселяните си „Прости хора, не разбиращи законите, те не знаят къде се намират, да духат супата, кариерата ще я има“. До днес те търпяхме, но сега спрямо теб ще сменим методите, казал Чонгов по адрес на Йованович, а в националния ефир се изцепил, че тя го изнудва.

Димитър Чонгов

Жителите на селото разказаха още, че Правителството „Орешарски“ е взело решение  №499 за предоставяне на концесията, а сегашният министър Нено Димов е разписал разрешителното  при положение, че от РИОСВ са обявили, че няма ОВОС за целия терен и са настояли за  извършване на оценка. Димитър Чонгов има няколко фирми , той печели обществени поръчки в община Гоце Делчев, фирма „ЧОНИ – М“ ЕООД  преди време спечели и конкурс в Гоце Делчев и достави сметосъбиращата машина, втора употреба  на общината 43 700 лева, като би конкуренцията само с 50 лева.

Йованович добави, че според протестиращите разрешаването на тази кариера ще лиши околните села от бъдеще и развитие, тъй като те се изхранват от земеделие и туризъм. „Природата ни е девствена, богата и незамърсена, а селата ни са живи и населени. Не сме чули някъде да проявяват интерес към „кариерен туризъм“ и да ходят туристи с кирки и маски да копаят по кариерите. А това ще остане единствената ни алтернатива ако започне работа кариерата“, каза още тя.
Десислава Йованович подчерта, че през следващата седмица протестиращите ще подадат множество жалби до компетентните органи за съпътстващи отдаването на концесията нарушения.

На протеста беше и местният лидер на ГЕРБ на Хаджидимово Кирил Пасков, който беше изцяло в подкрепа на протестиращите.

Ето и документът от РИОСВ -Благоевград, който разкрива, че Чонгов е с вързани ръце:

Архив първо уведомяване – 2010 г.

Съобщение № 87/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Чонгов – управител на „ПИРИН КАМ” ООД, ГР. Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев” № 12

документация за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Воденицата” с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Воденицата” с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград”.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са:

  • BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
  • BG0001028 “Среден Пирин – Алиботуш” с идентификационен код за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.)

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него съдържат цялата изискуема се информация и документация в съответствие с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, Част Б.

Преценката за вероятната степен на отрицателното му въздействие върху защитените зони предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап «Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС».

Копие от писмото е изпратено до кметовете Община Хаджидимово и с. Ново Лески.

“ООД на двама местни предприемачи и двама гърци иска да направи кариера за добив на мрамори и инертни материали в местност, която се намира на 500 м от село Ново Лески, общ, Хаджидимово; на 1200 метра от с Мосомище, общ. Гоце Делчев; на 1000 метра от картотекираният топъл минерален извор „Топлицата”, който е единственият безплатен плаж в региона и е център за отдих на семействата от целия район; на 50 метра от лозята и нивите на местни жители, в които има и вилни постройки; на 30 метра от плантация с пирински чай (на снимката), за която вече има направени редица репортажи, има издадени немски и български сертификати за продукцията; в непосредствена близост до защитени зони. Правителството Орешарски взема решение за предоставяне на концесия 10 дена преди да си подаде оставката. Решението е обжалвано от инициативен комитет, излъчен от Общо събрание на жителите на село Ново Лески. Машината се върти досега.
Със Съобщение №87/ 2010 година фирма „Пирин Кам” ООД уведомява РИОСВ Благоевград за инвестиционните си намерения. РИОСВ изпраща копие от писмото до кметовете на село Ново Лески и община Хаджидимово.
В момента кмет на село Ново Лески е бащата на един от съдружниците в „Пирин Кам” ООД. Всеки, който познава феодалният порядък, в който живеят местните структури на управление и жителите в региона, разбира какво значи това. Следващата стъпка по разписаната от закона процедура е кметът да уведоми населението. Такова уведомление не е правено, не е вписано в регистъра на кореспонденцията на с. Ново Лески, преписката липсва от кметството, установени са пропуски при воденето на регистъра.
Следва Решение БД-74-ПР/2010 от 17,12,2010 на РИОСВ Благоевград, в което е преценено, че е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, поради вероятността то да окаже „значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитените зони.” Ето и някои от мотивите да се иска ОВОС: „…. І. 2. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до промяна в състоянието на околната среда и значителна визуална промяна в състоянието на ландшафта. …… ІІ. 1. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. И видове птици, предмета на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” и защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш”. 2. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение има вероятност да доведе до увреждане и унищожаване на ключови елементи в зоните, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели. 3. Необходимо е да се обоснове допустимостта на намерението предвид близостта на находището (1000 м) от карстов извор „Топлицата”, както и да се направи подробна оценка и прогноза по отношение на възможните въздействия върху извора в резултат от реализирането на предложението.
ІІІ. 1. Съществува обективна вероятност за увреждане и унищожаване на местообитанията на видове птици, предмет на опазване на защитена зона BG0002076 „Места” ….. 2. Има вероятност за значително отрицателно въздействие върху видовете природни местообитания, растения, животни и техните местообитания, предмет на опазване на защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш”….
ІV. 1. Въздействието от инвестиционното предложение по отношение на генериране на шум, вибрации, емисии в атмосферния въздух и др. ще съпътства фазата на експлоатация на обекта, която се предвижда да бъде 25 години. 2. Изкопните работи, струпването на техника и хора и обработката на добития материал в ТМС са предпоставка за повишаване на шумовото натоварване и запрашеността в района. 3. Необходимо е да се направи подробна оценка и прогноза по отношение на възможните въздействия в резултат от реализирането на инвестиционното предложение върху населението на най-близко разположените населени места – с. Ново Лески и с. Мусомище.”
Пирин Кам ООД внася в РИОСВ Благоевград Възражение №12 от 04.01.2011 и жалба с вх. № 28 от 06.01.2011 година, и въпреки просрочения административен срок, въз основа на жалбата РИОСВ Благоевград излиза с Решение БД-02-ПР/2011 от 11. 01. 2011 година, в което решава, че няма нужда от ОВОС.
С Решение 499 от 11 юли 2014 година правителството Орешарски предоставя концесия за добив на подземни богатства на „Пирин Кам ООД. На 04. 08. 2014 година Инициативен комитет, избран от Общото събрание на жителите на с. Ново Лески внася жалба във ВАС гр. София срещу Решение 499 на МС.
Образувано е дело 13321/ 2014 година. Съдът не допуща набирането почти на никакви доказателства, взема решение в полза на „Пирин Кам”
Инициативният комитет обжалва пред петчленен състав на ВАС. Образувано е дело 10481/ 2015 година. Съдебният състав взема решение, с което отхвърля решение 499 на МС (слава Богу, съществуват и почтени членове на родните съдилища). Решението не подлежи на обжалване. Местното население си отдъхва и продължава да се занимава с работата си.
Обаче: В началото на септември 2016 година Пирин Кам ООД внася във ВАС Молба за отмяна на Решение №5872 от 17,05,2016 година на основание чл. 239 от АПК, като твърдят, че са открили нови доказателства по делото, въпреки, че в съдебните заседания са заявили, че нямат повече такива за представяне или събиране. Образувано е дело 12132/ 2016 година. Според Пирин Кам в община Хаджидимово изведнъж са открили докато разчиствали части от преписката, които са приложили. Номерирането на заповедите, разлики в печатите и куп други нарушения предизвиква съмнение в Инициативния комитет, който прави искане до община Хаджидимово и кметството в село Ляски във връзка с делото да му бъдат предоставени извлечения от кадастъра, или копия от книгата за входяща и изходяща кореспонденция за датите от предоставените „нови” доказателства, а във възражението си до ВАС моли да бъде снабден с необходимите удостоверения, за да ги получи, или съдът да изиска това. В отговора от кметството от с. Ново Лески пише, че няма данни в кадастъра за съществуването на такива документи, от община Хаджидимово отказват достъп, а седемчленен състав на ВАС приема това искане като доказателство по делото, но нито се занимава с проверка на истинността на документите, нито снабдява член на Инициативния комитет с необходимите пълномощия. Но въз основа на тези документи, уважава молбата за отмяна на решението и връща делото на петчленен състав за ново разглеждане. И така….
Идва ред на дело 3645/ 2017 година….
На 18 май в 9.00 часа ще видим на какъв съдебен състав ще попаднем. J
Както се вижда, имат интерес и природозащитници, и човекозащитници, и защитниците на реформата в правосъдната система, а на мене ми се струва, че и прокуратурата може да поработи във връзка „злоупотреба със служебно положение” – пишат от Инициятивния комитет до редакцията на вестник ВЯРА.
Както Вяра писа, на 24 юли 2014 година гоцеделчевският бизнесмен Д. Чонгов с фирмата си “Пирин Кам ” получи концесия да добив на мрамор в местността “Водицата ” край село Ново Лески в община Хаджидимово. Това стана ясно след заседание на министерски съвет бе решено ,да бъдат предоставени три концесии за добив на строителни материали.”
Освен от находището в местността „Водицата”, мрамори ще добиват и в м. „Фатово” в Смолян. Концесионерите – „Пирин Кам” ООД на Димитър Чонгов и „Виастройинженеринг”, ще разработват кариерите за период от 25 и 30 години. Предвижданите инвестиции по първата концесия са за над 1 млн. лв., а постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 600 хил. лв. Тези параметри по втората концесия са съответно 143 хил. лв. и близо 942 хил. лв.