Директорът на Девето ОУ „Марин Никодимов”, зам.-кметът по култура и образование Севделина Ковачева и координаторът на проекта Лозка Симеонова

Директорът на IX ОУ „Темелко Ненков” се гордее с успешно реализирания проект

 

Вчера официално бе приключен проектът „Работилница за мечти”, реализиран в пернишкото IX ОУ „Темелко Ненков”. В разработката бяха обхванати всичките 378 възпитаници на учебното заведение от I до IX клас, 45 родители, както и целият педагогически персонал.

«С гордост мога да споделя, че за нас това беше един изключително успешен проект, за който много ни опомогна и общината», заяви директорът на школото Марин Никодимов на специалната пресконференция вчера, в която участваха и зам.-кметът по културата и образованието Севделина Ковачева и координаторът Лозка Симеонова.

Проектът се реализира съвместно с община Перник и в партньорство с фондация П.У.Л.С. Неговата стойност е 157 884,50 лв., а усвоените средства са 139 357,57 лв. Севделина Ковачева поздрави екипа за успешното му приключване и огромния брой ангажирани деца.

„На този проект е добре да гледаме като една съвкупност от различни инициативи, които не само подпомагат образованието в училище, ами го и надграждат. Аз се надявам, че община Перник ще бъде партньор и по други подобни проекти, въпреки трудностите, защото те са изключително полезни и в помощ на всички ученици“, посочи Севделина Ковачева.

Целта на проекта бе да се изгради ефективен и устойчив училищен модел, насочен към подобряване на условията за личностна, социална и творческа реализация на деца и ученици, произхождащи от етническите малцинства.

В рамките на програмата бяха подобрени условията за равен достъп до образование чрез прилагане на модел за превенция на ранно отпадане от училище „Предай нататък!”. Реализирана бе и една друга цел – да се повиши качеството на образованието в училище чрез система от дейности, насочени към по-висока функционална грамотност на ученици от етнически малцинства. Предвидено бе и бе постигнато и преодоляването на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход, чрез организиране и провеждане на мероприятия с участието на цялата местна общественост.

Сред основните дейности бяха създаването на клубове за извънкласна и извънучилищна дейност, изграждане на родителски клуб „Училище за родители” и осигуряване на информираност и публичност.

По време на изпълнение на проекта са били организирани 8 образователни екскурзии за децата по мрашрути, свързани с историята на България и нейни природни забележителности. И деца, и родители останали изключително доволни, тъй като за повечето от семействата това било единствената възможност да опознаят своята прекрасна родина, сподели Марин Никодимов.

Той се гордее и с дейност №2 в проекта – училищен модел за превенция на ранно отпадане от училище «Предай нататък!» Изготвена е картотека, включваща 50 ученици от социално слаби семейства и застрашени от отпадане. Осигурени са раници, учебни помагала и пособия отново на 50 ученици от социално слаби семейства, с неизвинени отсъствия и застрашени от отпадане. Направен е списък за 9 месеца с ученици, насочени към корекционна работа с психолог.

Изключително резултатни се оказали и таблата със статистика на неизвинените отсъствия – осем броя за осем месеца от октомври 2016 г. до май 2017-а по класове. Проведени са 64 часа консултации на психолог с деца, застрашени от отпадане – от октомври 2016 до юни 2017 г. по 2 ч. седмично.

Успешен се оказал и моделът за повишаване на функционалната грамотност на учениците «Аз обичам да чета!», който активизирал читателските клубове в школото. Проведените занимания в двата клуба «Приятели на книгата» са в рамките на близо 130 часа, осигурени били 330 броя от учебното помагало «Четене с разбиране» по класове, проведени са 17 състезавия по четене на ниво клас във всяка паралелека и много други. На 23 април пък се състоя маратон по четене послучай Деня на книгата.

Директорът Никодимов сподели и за свършената работа около създаването на клубовете за извънкласна и извънучилищна дейност, за изграждането на родителския клуб «Училище за родители», за направената facebook страница на проекта, която периодично се е обновявала и популяризирала всяка дейност, проведена в изпълнение на проекта.