Розалин Хаджиев

„Лидерът на „Глас народен” Розалин Хаджиев и съпругата му са си построили незаконен рай от заведения и магазини с благословията на кмета на община Петрич Димитър Бръчков и главният архитект Владимир Митрев”, това обяви лидерът на ВМРО в Петрич Стоян Божинов. Той и съпартийците му са комплектовали документи по случая, които вече са в прокуратурата.

Арх. Владимир Митрев
Лидерът на ВМРО Стоян Божинов със съпартиеца си Кирил Стойков

Розалин Хаджиев наскоро напусна Общинския съвет, където остави да пеят сами съпартийците му Велик Личков, Йордан Каракашев, Пламен Чолаков, Александър Костов. От „Глас народен” беше и бившият директор на потъналото в дългове ВиК – Илиян Ушев.

Димитър Бръчков има думата пред прокуратурата

„Комплекс „Авалон“ в град Петрич се тресе от проверки. Става въпрос за изградени обекти в имот, който е публична общинска собственост, без необходимите решения на Общинския съвет за това и без необходимите строителни документи.

Велик Личков черпи за това, че седна на стола на Розалин Хаджиев и за новороденото си синче

И докато по отношение на този имот проверките текат с пълна сила и е във фокуса на общественото внимание, някак встрани от полезрението на органа, разпореждащ се с общинската собственост – Общинския съвет, остава друг аналогичен случай за неправомерно използване на обществения ресурс.

Войводите от ВМРО Илко Лазов, Велик Гогов и Борис Лазаров следят всяка стъпка на кмета Бръчков

И това – въпреки че имаше направено питане за фактите около ползването на общински имот от търговски комплекс „Рай”, пишат в сигнал до прокуратурата войводите. Те уведомяват държавното обвинение за незаконни действия и неправомерно ползване на общинска собственост на имот – публична общинска собственост, отреден в плана за озеленяване, намиращ се пред комплекс „Рай“ кв. „Поляните“, ул. „Цар Симеон” в гр. Петрич. От ВМРО обявиха за „Вяра”, че по плана на града това представлява УПИ I – за озеленяване, кв. 78. В този имот, публична общинска собственост, са изградени навеси, барове, детска площадка, оформени са настилки и е обособено цяло заведение на открито, което чрез допълнителни ограждащи елементи може да се използва и като помещение в зимните месеци.

Александър Костов, Пламен Чолаков и Йордан Каракашев

В съседство се намира УПИ ХV – за търговско-административен комплекс, където е разположен магазин „Рай” и заведение към предната му част, което е пристрояване към основната сграда, но засяга и част от общинския имот за озеленяване.

„Към настоящия момент имаме съмнения, че чрез изготвяне на документи с невярно съдържание след упражняване на натиск от страна на общинския съветник Розалин Хаджиев, чиято собственост е комплекс „Рай”, са одобрени проекти и издадени разрешения за поставяне след сключени договори за тротоарно право и в тази връзка се питаме дали главният архитект Владимир Митрев не е превишил правомощията си, а кметът не е изпълнил служебните си задължения, с което е нанесена щета на общината в особено големи размери”, алармират от ВМРО. Те са категорични, че за да стане възможно всичко това, първо трябва да се мине по установения в закона ред, включващ процедура за разпореждане с имоти – публична общинска собственост.

Буквата на закона е категорична: ”Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 13, ал.1 от наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на Общинския съвет и след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”.

В конкретния случай решение на Общинския съвет е задължително и заради статута на имота, защото е отреден за озеленяване и се касае и за промяна предназначението на този имот.

Този публичен търг или публично оповестен конкурс трябва да се организира от кмета на общината. Едва след това кметът сключва договор за наем.

„За да се разположат преместваеми обекти, трябва да има проект, който да е внесен в Общинския експертен съвет по устройство на територията и подлежат на одобрение от главния архитект, но отново подчертаваме, че в конкретния случай има отреждане „за озеленяване”, очертават патриотите и добавят още: „Какви са фактите обаче по отношение на имота пред комплекс „Рай“, кв. „Поляните“, в гр. Петрич?

В този имот – публична общинска собственост, са изградени навеси, барове, детска площадка, оформени са настилки и е обособено цяло заведение на открито, което чрез допълнителни ограждащи елементи може да се използва и като помещение в зимните месеци.

От снимки, публикувани в https://www.google.bg/maps/ през 2012 г., ясно се вижда, че навесите, външният бар, както и пристрояването на заведението не съществуват към онзи момент. Т.е. – не е налице задължителното условие за търпимост на §127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ – строежите да са изпълнени до 31 март 2001 г.

За ползването на имота има сключени два договора за наем на „открито общинско място с тротоар”. И двата договора са с фирма „ЛЕАНА” ООД, представлявана от Албена Христова Хаджиева. Сключени са на 15.04.2016 г. Единият от тях е за наемане на общинско място с площ от 75 кв.м, намиращо се на ул. „Цар Симеон” №24, което „ще се ползва за търговски цели”. Другият е със същия предмет, но за общинско място на същия адрес с площ от 170 кв.м. Смятаме, че неправомерно предметът на договора е формулиран като „тротоарно право“, с оглед избягване истинската същност на ползване на този имот, заобикаляне на изричната забрана на ЗУТ и заобикаляне изискването да се проведе търг или конкурс без необходимото решение на Общинския съвет, с което са настъпили значителни щети за общината. По плана на града имотът е УПИ I- за озеленяване, кв. 78.

Имаме съмнения за упражняване на натиск от страна на общинския съветник Розалин Хаджиев, съпруг на представляващата в тези договори, и за съставяне на документи с невярно съдържание от Владимир Митрев – главен архитект.

Систематизираме фактите – основания за тези съмнения:

Във връзка със съмнения за неизпълнение на служебни задължения или превишаване на властта от страна на кмета на община Петрич, с цел набавяне на облага за общински съветник Розалин Хаджиев, от което са постъпили немаловажни вредни последици – щета за общината чрез разпореждане с имот, публична общинска собственост:

Допуснато е нарушение на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ, неправомерно УПИ I- за озеленяване, кв. 78, се използва за други цели и възниква въпросът дали не е направена измама, описвайки в договорите за наем, че се касае за ползване на тротоар.

Няма решение на Общинския съвет за провеждане на търг или за разпореждане с поземления имот, отреден за озеленяване, който е публична общинска собственост и е в непосредствена близост с комплекс „Рай”. Няма проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Сключени са договори за ползване на имота под наем, като неправомерно предметът на договора е формулиран като „тротоарно право“, с оглед избягване истинската същност на ползване на този имот, заобикаляне на изричната забрана на ЗУТ и заобикаляне изискването да се проведе търг или конкурс, без необходимото решение на Общинския съвет, с което са настъпили значителни щети за общината.

Във връзка със съмнения, че Розалин Хаджиев – общински съветник, с цел набавяне на имотна облага, свързана с доизграждането на комплекс „Рай” и избягване обявяване на конкрс за ползването на имота в непосредствена близост до заведението му, е упражнил влияние върху дейността на орган на местното самоуправление в лицето на кмета на общината и главния архитект, за да се заобиколят изискванията на Закона за общинската собственост, да се изготвят документи с невярно съдържание, чрез които да се осуети евентуално премахване на изградените строежи:

  • Документите – договори, удостоверия за търпимост, разрешения за ползване, одобрени проекти са издавани след искане от страна на фирмата, която по данни от търговския регистър е собственост на двамата съпрузи, т.е. Розалин Андонов Хаджиев е пълноправен собственик и е запознат с действията по отношение на този имот и подаваните искания за него”.

Войводите подплатяват съмненията си, че главният архитект Владимир Митрев е изготвил документи с невярно съдържание, като цитират удостоверения за търпимост по §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, разрешения за поставяне, одобрени са проекти, удостоверения за ползване, с цел набавяне на облага за общинския съветник Розалин Хаджиев.

„Издадени са две разрешения за поставяне №26/12.10.2016 г.(за шатри и рекламно-информационни елементи) и №27/12.10.2016 г. (за площадка за детски парти клуб и слънцезащитно съоръжение), като и в двете разрешения имаме съмнения за измама, а именно:

В №26/12.10.2016 г. (за шатри и рекламно-информационни елементи) е описан УПИ I, но не е записано предназначението на имота – за озеленяване.

В №27/12.10.2016 г. (за площадка за детски парти клуб и слънцезащитно съоръжение) е описан УПИ I, но не е записано предназначението на имота – за озеленяване. А пристрояването на заведението е описано като слънцезащитно съоръжение, което няма нищо общо с остъкления навес, който е към заведението. Съмняваме се и за измама в друго отношение – „слънцезащитното съоръжение” е описано, че е в УПИ ХV- за търговско-административен комплекс, а площта му е такава, че навлиза в съседния имот – за озеленяване.

За издаденото разрешение за поставяне №27/12.10.2016 г. (за площадка за детски парти клуб и слънцезащитно съоръжение) архитектът е одобрил проекти, без да са разглеждани на ОЕСУТ.”, редят те, като искат по казуса да се извърши проверка.

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. АМИ ПО -ТЪП АРХИТЕКТ ОТ МИТРЕВ НЕ СЕ Е РАЖДАЛ,А ЩОМ БРЪЧКОВ ГО ТЪРПИ ЯВНО И НА НЕГО НЯКОЙ МУ ПЛАЩА.ОСВЕН ДА КРАДЕТЕ ГОСПОДА УПРАВНИЦИ ,ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ?

  2. В интернете немало полезных статей о беременности и роддомах, но они какие-то бестолковые. Не имеется названий перинатальных центров, адресов, рекомендаций реальных врачей. А желательно бы увидеть последнюю речь, жизненную в данном году – с новейшими технологиями, тарифами и новинками.
    Идеально, чтобы вдобавок и полезная информация для будущих и реальных мам. Все это обнаружила собственно тут. Точно, конкретно, с примерами из реальной жизни, консультациями специалистов. Часто захожу на интернет-сайт, когда малыш недомогает.
    узнать пол по обновлению крови

Comments are closed.