Арбен Мименов

Кметът на община Сатовча Арбен Мименов забрани пускането и безразборното пашуване на всички видове домашни животни и призолно впрегнат добитък по улиците, парковете и градините. Със заповедта си Мименов взе мерки срещу недопускането на пътнотранспортни произшествия, влизане на животни в частна собственост, кражби на домашни животни, имущество и др.

Нарочната заповед е издадена срещу нарушителите на обществения ред и в изпълнение на Наредба №1 за опазване на селскостопанското имущество и реда в общинския център и извън него. Управниците на всички населени места в община Сатовча според издадената заповед са в правото да налагат административни наказания и глоби, както и санкции за възстановяване от нарушителите на нанесени имуществени щети.  Изпълнението на заповедта е възложено и на екополицаите, еколога на общината, а цялостният контрол за изпълнението е делегиран на зам.-кмета Илхан Карагьозов.