Около 20% от незастроената територия в общината е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации

Кметът на община Банско Георги Икономов даде пресконференция по повод твърденията за нов бум на строителство в града, които създават напрежение в цялата страна.

На брифинга беше уточнено и стана ясно, че през 2012 г. община Банско започва процедура по изготвяне на Общ устройствен план на общината (ОУПО). В процеса на проучване и изготвяне на плана се установява, че в годините между 2004-та и 2010-а извън рагулационните граници на гр. Банско са урбанизирани и застроени големи територии от местностите „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“ и „Герачни улици“. Като предвиждане в ОУПО се залага изработването на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване), с който да се урегулират застроените с индивидуални ПУП-ове територии и да се изгради необходимата техническа инфраструктура и транспортни връзки между тях и стария град. Впоследствие през 2014 г. се възлага изработването на ПУП-ПРЗ за Селищни образувания на гр. Банско, който следва стриктно предвижданията на проекта на ОУПО и в който те са определени с устройствена зона “Ок” – “за курорт”. Впоследствие ОУПО минава необходимите съгласувания, като е изготвена и приета Екологична оценка (ЕО) и влиза в сила с Решение №305 от Протокол №18/28.12.2016 г. на Общински съвет-Банско/. С проекта за ПУП-ПРЗ за селищни образувания в землището на гр. Банско се обхваща обща площ от 1894 дка. Към днешна дата 55,6% (1054 дка) от площите са застроени с жилищни сгради и сгради за обществено обслужващи дейности. Едва около 34% (644 дка) са земеделски територии. Проектът за ПУП–ПРЗ предвижда урегулиране на цялата територия, което обхваща основно застроени земи, с цел осигуряване на транспортна и техническа инфраструктура за обслужването им. Разработката не обхваща територии извън предвидените в ОУПО, не засяга територии на НП “Пирин”, предвижда буферни зони по границите с парка и не е пряко свързана с инвестиционни намерения за бъдещи спортни съоръжения. Около 20% от незастроената територия е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации. Предвиждането на предварителния проект (в процес на съгласуване) е урбанизиране на земеделските територии, които са разположени между вече застроени земи, като новите територии, отредени за жилищно застрояване и обществено обслужване, са 382 дка от общо 1894 дка, обхванати от разработката. Това са основно земеделски земи, намиращи се между вече урбанизирани терени и до които вече е осигурена техническа инфраструктура. Предварителният проект за ПУП-ПРЗ е предаден и обявен преди влизане в сила на ОУПО. Окончателният проект се разработва съгласно вече одобрените правила за прилагане на ОУПО, от което ще се появи разлика в прогнозните стойности за бъдещото застрояване. Градоустройствените показатели на новообразуваните УПИ са намалени с около 2 пъти от тези на вече застроените имоти, като съгласно ОУПО те са Плътност на застрояване 30%, Кинт 0.9, Мин. озеленяване 50% и Максимална височина 10 м (3 ет.), задължително е осигуряването на паркоместа за посетителите в границите на имота.

1 коментар

  1. За мен Икономов е изчерпателен и всичките ми съмнения отпаднаха. Лично мнение.

Comments are closed.