ОбС - Сапарева баня

 

159 500 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи, 44 500 лв. заделят за снегопочистване

 

 

Тазгодишния бюджет на общината ще обсъжда местният парламент в Сапарева баня на заседанието си в сряда. Финансовата рамка е в размер на 5 662 428 лв. Според проекта за бюджета приходите за делегирани от държавата дейности са 2 527 148 лв. В това число са 2 459 065 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, преходен остатък от 2017 година в размер на 97 720 лв., чужди средства на разпореждане по проект – 24 637 лв. и приходи от продажба на услуги и др. –  5000 лв.

Заложени са приходи за местни дейности в размер на 3 135 280.00 лв. Част от тях са 630 000 лв. данъчни и 2 278 000 лв. неданъчни приходи.

44 500 лв. е предвиденият трансфер за зимно поддържане и снегопочистване, в размер на 44 500 лв., 159 500 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности.

Инвестиционната програма за 2018 година е в размер на 341 125 лв. Заложени са 40 000 лв. обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет, 5000 лв. за стипендии, осигурявани от местни приходи, 70 625 лв. субсидии за читалища, като 58 625 лв. са осигурени от републиканския бюджет и 12 000 лв. дофинансиране. Средствата за спортните клубове са в размер на 35 000 лв., за организациите с нестопанска цел – 1000 лв. Като разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината са заложени 4000 лв. Предложението включва утвърждаване списъка на пътуващия педагогически персонал, имащ право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работи. За утвърждаване са предложени и разходите и приходите на ОП „Общинско лесничейство”, субсидираната численост на персонала в читалищата. Местният парламент ще трябва да определи и размера на просрочените задължения от минали  години, които ще бъдат разплатени от бюджета 2018 година. Предложението е изплащането на просрочията да е в размер не по- малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2017 г., или 183 086 лв. Заложено е и определяне размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 360 000.00 лв.