Кметът Иван Минков и председателят на ОбС Калин Везенков

Съветниците дадоха съгласие за включване и изграждането на анаеробни инсталации за сметището в Бучино, участието на общината е с 315 000 лв.

 

Процедура за финансово оздравяване на община Кочериново бе приета с решение на съветниците в местния парламент. Решението се базира на изпратено писмо на Министерството на финансите. Съветници попитаха кои са нарушените условия, заради които общината отново е в списъка на общини със задължения. Припомяме, че миналата година Кочериново също бе включено в списъка на задлъжнели общини, подлежащи на финансово оздравяване, но не получи помощ от МФ.

Кметът Иван Минков посочи, че няма някаква промяна по отношение на задълженията на общината. Различното е, че миналата година министър на финансите  в служебното правителство е бил Кирил Ананиев, а зам.-министър Начева. Сега двамата са съответно министър и зам.-министър на здравеопазването. Промяната обаче налага стартиране на процедурата отначало. Главният счетоводител Даниела Кирова даде следния отговор на въпросите на съветниците.

Съветниците гласуваха за кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”

„По обхвата на чл. 130а, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 6 от ЗПФ миналата година попадахме в 4 критерия, а сега в три. По първия по т. 2 -наличните към края на годината задължения за разходи  по бюджета надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Става въпрос за неразплатените задължения. По точка 4 – наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината. Това са просрочените задължения. И по т. 6 осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. Това се отчита на национално ниво и се сравнява с нашата.“ В плана за финансово оздравяване на община Кочериново от 2016 г. е предвидено отпускане на безлихвен заем от ЦБ в общ размер на 500 000 лева за погасяване задълженията. Общият им размер към момента на изготвяне на плана е 518 545 лв. Сумата включва задължения към доставчици в страната, от които 458 611 лв. в ОбА и 59 934 лв. във ВРБ – Направление „Образование”. Задълженията на общината в края на 2017 г. са приблизително 500 000 лв. По втора точка от дневния ред съветниците приеха решения по Заповед №РД-30-62/19.03.2018 г. на областния управител, с която се връща за ново обсъждане Решение № 29, прието на проведено на 02.03.2018 г. заседание на ОбС.

Главният счетоводител Даниела Кирова

Става въпрос за продажба на недвижим имот в с. Стоб с площ от 535 кв.м със законно построена сграда в него, като имотът е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013 г. за частна общинска собственост, а ОбС в Кочериново е определил пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 6657 лв. Председателят на комисията Бучински посочи необходимите допълнения: към т. 2 – да се добави „чрез публичен търг“, към т. 3 да се добави „началната тръжна цена е равна на пазарната оценка 6657 лв.“, а 4-та точка остава същата. По т.3 съветниците също приеха положително решение  по Заповед № РД-30-63/19.03.2018 г., на областния  управител за ново обсъждане и отмяна Решение № 30, прието на заседание на ОбС на 02.03.2018 г. В случая се касае за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него в с. Стоб с площ от 379 кв.м, като имотът е актуван съгласно с Акт № 1941 от 10.06.2015 г. Румен Янакиев попита как се подготвят и внасят такива докладни. Председателят на ОбС Калин Везенков посочи, че може да се купи земята без търг по облекчена процедура, ако сградата е законна, но и няма проблем да я продадеш, ако е незаконна и допълни, че текстът на закона касае друга ситуация. Главният експерт общинска собственост Кирил Михов заяви, че сградата има два нотариални акта, строена е през 1962 г. Общинският служител Банчев заяви, че е провел разговор с областната администрация, посочено е, че да се продаде земя на законния собственик с нотариален акт – не може. Липсвало удостоверение за разрешително за строеж, но това пък не е документ за собственост – което вече се явява казус. Но пък удостоверението за разрешително за строеж не е документ. Общинските експерти ще търсят решение на този казус. Съветниците гласуваха за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Става въпрос за допълнителни съоръжения към сметището при с. Бучино, Благоевградско, като община Кочериново трябваше да потвърди участието си при осигуряване на своя дял в изграждането им в рамките на “Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград” на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. На около 6 млн. лв. възлиза общата сума, нужна за анаеробните инсталации, която трябва да осигурят участниците в сдружението, като приблизително 5% от тях или около 315 хил. лв. с ДДС трябва да се осигурят от Кочериново. Някои от съветниците повдигнаха въпроса, че общината няма тези пари, кметът също посочи, че нямат налични такива. Но ако не се гласува, ще се стопира строителството на депото. Той посочи, че трябва да се даде старт на процеса, а след това ще се търсят начини да се осигурят средства за финансиране.