Общественото обсъждане бе водено от зам.-кмета Денислав Захариев.

 

Обществено обсъждане за приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество бе проведено в Перник. Срещата беше водена от зам.-кмета Денислав Захариев. В нея взеха участие и председателят на Общинския съвет Иво Савов, и зам.-председателят Милан Миланов.

Причините, които налагат приемането на наредбата, са продиктувани от протест, подаден до Административен съд – Перник от прокурор от Окръжна прокуратура –Перник срещу текстове в разпоредбите на чл.52, ал.2 от наредбата, в частта от текста, в която се начисляват режийни разноски в размер на 2%.

Окръжна прокуратура-Перник излага подробни доводи относно противоречие на цитираната норма на чл.52, чл.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ЗМДТ, както и с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник.

„Проектът има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство в Република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество“, коментира зам.-кметът Денислав Захариев. Той уточни още, че  ще бъдат създадени местни разпоредби, съответстващи на нормативните актове от по-висока степен и гарантиращи изпълнението на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Перник.

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не изискват допълнителни финансови средства.

Чрез прилагането на измененията на наредбата ще се уеднаквят разпоредби в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и съответните такива в специалния закон.