Председателят на ОбС Цветана Шушкова констатира, че гражданите не са проявили активност за разглеждане на отчетите. Вдясно Кметът Г. Кабзималски.

Съветниците решиха имената на длъжниците към общинския бюджет да бъдат огласявани, отдават под наем част от дърводелска работилница

 

Най-голям проблем е нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, заяви кметът на Рила Георги Кабзималски на ОбС сесия. Има поставен контейнер – хората да го ползват, така по-евтино ще излиза на общината, каза той. Зам.-кметът Лазар Чавков посочи пример как не трябва да се ползват контейнерите – на гробищния парк в съоръжението бил вкаран цял хладилник, възмути се той. Съветниците приеха информация за дейностите на УО по проблемите на озеленяването, хигиенизирането, почистването на деретата, свлачища, улично осветление и състоянието на обществените площи. Цветана Шушкова констатира, че има подобрение в това отношение, централната част на града се почиства добре.

Мария Жлябинкова (вдясно) препоръча за децата и учениците да се предоставят повече възможности за спорт.

По отношение на третирането на зелените площи с препарати срещу паразити кметът Кабзималски посочи, че от фирмата се следи за топлината и влагата и се обработват по-оживените райони в града и около него. Обработени са до момента стадионът, училището, ЦГЧ и районът на „Св. Варвара“.

На редовно заседание на ОбС в Рила съветниците приеха Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на общината. Според председателя на комисията Надя Каралийска наредбата е съгласувана с църковното настоятелство и с църковната институция в общината. Приет бе и отчет за участието на общината в търговски дружества за 2017 г., както и отчет за изпълнението на сборния бюджет на община Рила за 2017 г., отчетът за изпълнение на средствата от ЕС, отчетът за чуждите средства и годишният отчет за състоянието на общинския дълг. Председателят на ОбС Цветана Шушкова информира, че от страна на гражданите не е имало активност за разглеждане на посочените отчети. Николай Чифлигаров посочи, че този род документи са неразбираеми за широкия кръг граждани и предложи да се прави анализ от специалист на по-достъпен език. Кметът Кабзималски уточни, че по отношение на данъците може да подаде информация за длъжниците, но не и за неплатилите таксите си към общинския бюджет. Той направи сравнение на размера на неплатените задължения до края на 2017 г. между гражданите и фирмите. Първите дължат 55 000 лв., а вторите – 300 000 лв. Николай Чифлигаров предложи неплатилите задълженията и по данъци, и по такси да бъдат огласени, а ОбС гласува единодушно това предложение да влезе в сила.

ОбС прие отчет за състоянието на социалните услуги в общината за 2017 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Рила за 2018 г. Мария Жлябинкова препоръча за децата и учениците да се дават повече възможности за спорт и да се организират повече спортни мероприятия. Директорът на ОУ „Аверкий Попстоянов“ Татяна Симеонова посочи, че училището има един ден, посветен на спорта, но учениците имат по един час физическо възпитание, което е недостатъчно, и поиска общината да оказва повече помощ за развитие на спорта.

Съветниците дадоха съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот – дърводелска работилница в приземния етаж на масивна триетажна сграда в Рила, чрез публичен търг с тайно наддаване. Те приеха изменения на Приложение №1 към решения №447, 448 и 449 от 25.01.2018 г. за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи на общинския поземлен фонд – маломерни имоти в землищата на община Рила без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс; с площ до 20 дка чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване и с площ над 20 дка чрез провеждане на публично оповестени конкурси. Те решиха и да бъдат предоставяни под аренда недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Смочево, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване и чрез провеждане на публично оповестени конкурси. Към дневния ред бяха включени и три допълнителни точки. Първата от тях бе 28 май – празникът на Рила, да бъде обявен за неработен ден, като крайната дума за това ще има областният управител. Втората също е адресирана до областната управа с молба за предоставяне на свободни средства от европейски програми за участие в нови проекти и по третата – за корекция на допусната техническа грешка по писмо, в което следва да се замени името на Сърбия с Македония, което съветниците също гласуваха положително.