ОбС-Сапарева баня, да отмени чл.10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на общината, предлага кметът на курорта Калин Гелев в докладна записка до местния парламент. Предложението е във връзка зъс заповед от 15.05.2018 г.  на управителя на област Кюстендил Виктор Янев, който е върнал за ново обсъждане в Общинския съвет решението, взето преди един месец от местните парламентаристи. Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.3 от Наредбата за обекти, имащи приоритетно значение за развитието на община Сапарева баня, може да бъде разрешено водовземане на количество минерална вода над 0,500л/сек с решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.
Решение №429/25.04.2018г. на ОбС – Сапарева баня, е прието на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА. Съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА решенията на Общински съвет по чл.21, ал.1, т.7 и 8 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Предвиждайки друго, различно от законоустановеното изискване за мнозинство, разпоредбата на чл.10, ал.3 от Наредбата влиза в пряко противоречие с нормата на чл.27, ал.4 от ЗМСМА. В дневния ред не е предвидено ново гласуване по въпросната наредба, а само отмяна на чл.10, ал.3. Заседанието на Общинския съвет е на 30 май, като в дневния ред са включени 9 докладни записки.