Красимира Ковачка

Съветниците в ОбС- Самоков ще гласуват докладна записка от д-р Красимира Ковачка, управител на „МБАЛ – Самоков” ЕООД. Тя е във връзка определяне на представители от Общинска администрация и от Общинския съвет, които да участват в комисията при изработване на Вътрешните правила за определяне на работните заплати и промените в колективния трудов договор, както и във връзка с предстоящо сключване на договор с РЗОК – София област. Едно от предложенията е в комисията да влезе Венета Галева, като представител на Общинския съвет.

Марияна Вучова