Зам.-кметът на Радомир Любка Димитрова и кметът Алексиев

Установено е, че ОбС е решил съоръжението да се закупи за 160 000 лв., а в действителност тази покупка струва 210 000 лв. с ДДС, пише в сигнала

 

„Строежът на мобилното спортно съоръжение на градския стадион в Радомир е започнал много преди да приключи процедурата по ЗОП и е закупено на по-висока цена от гласуваната на сесия на Общински съвет-Радомир”. Това сигнализират на редакционната поща читатели от Радомир.

Радомирски гражданин е подал сигнала до Районна прокуратура-Радомир, образувана е прокурорска преписка, прекратена от прокурор Петър Кръстев, но обжалвана пред Окръжна прокуратура-Перник, твърдят радомирци. „Сигналът не е за незаконен строеж и премахване на мобилното спортно съоръжение, а за грубо погазване на закона от страна на кмета Пламен Алексиев и зам.-кмета Любка Димитрова именно защото строежът е започнал, преди да приключи процедурата по ЗОП. Прокурорският акт на прокурора от Районна прокуратура-Радомир Петър Кръстев е отменен и е образувано досъдебно производство на Окръжна следствена служба при Окръжна прокуратура-Перник”, пише в сигнала. След проведеното разследване наблюдаващият прокурор от Пернишката окръжна прокуратура Галина Антова е приела, че са констатирани множество административни нарушения от страна на общинската администрация във връзка на финансовата дисциплина по разпореждането и изразходването на публични средства, както и при провеждането на обществената поръчка за покупка на мобилното спортно съоръжение и строителството и контрола по Закона за устройство на територията. Според запознати със случая, част от събраните материали по досъдебното производство са отделени и са изпратени в ДНСК за проверка. Според хронологията след проверка от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е направила проверка и е разпоредила съоръжението да бъде премахнато, защото е незаконно, тъй като независимо от издаденото от главния архитект на общината разрешение за поставяне от 28.10.2015 година (съоръжението е поставено по думите на радомирските граждани много преди тази дата) съоръжението не представлява преместваем обект и в противоречие с разпоредбите на ЗУТ и Наредбата за преместваеми обекти на територията на община Радомир, приета с решение на Общинския съвет от 2006 година. „Излиза ли, че кметът на общината Пламен Алексиев е нарушил самите актове на общината?”, питат радомирци.

Ето какво пише още в сигнала на радомирци, проследили казуса: „Служители на Регионален отдел на национален строителен контрол – гр. Перник са извършили проверка на място, констатирали са нарушението и са съставили констативен протокол. Не общината, а кметът Пламен Алексиев е отказал да изпълни предписанията по премахване на мобилното спортно съоръжение. Това служителите са констатирали с още две проверки, с два констативни протокола и на кмета на община Радомир е изпратена покана за съставяне на акт за установеното нарушение. Съставеният акт е връчен лично на кмета Пламен Алексиев, който не е възразил против него. Въз основа на съставения акт за установено административно нарушение е издадено наказателно постановление на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югозападен район, с който кметът Пламен Алексиев е наказан да заплати глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, която сума е четирицифрена, а не петцифрена, както се сочи. Защо кмет не изпълни нарежданията на съответните компетентни органи, след като той като длъжностно лице е задължен стриктно да спазва закона? Не знаем как радомирските граждани възприемат думите му: „Как ще бутам залата. Няма как да се случи. Освен това има акт срещу мен, който аз обжалвам и съм спечелил на първа инстанция, защото няма документ, с който да го изкарат като незаконен строеж“. Питаме не се ли допита до прокурори и съдии за последиците, тъй като законите в страната са задължителни за всички? Хората, които не са запознати със случая, може да останат с впечатлението, че кметът Пламен Алексиев обжалва факта, че мобилното спортно съоръжение е незаконно. Това обаче не е така според нас. Той обжалва наложената му глоба, че не го е премахнал, както му е разпоредено. Жалбата му е бланкетна, не се сочат допуснати процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление.

Действително има постановено решение на председателя на Радомирския районен съд, с което е отменено обжалваното наказателно постановление, с което му е наложена глоба. Разпитана е като свидетел актосъставителката, чиито показания според районния съдия кореспондират с фактическата обстановка, изложена в АУАН и НП и с всички приложени в административно-наказателната преписка писмени доказателства, поради което съдът им дава вяра”. Решението е публикувано на сайта на Радомирския районен съд. Съдът не е разглеждал спора по същество, не е коментирал дали мобилното спортно съоръжение е незаконно, или не, тъй като това не е предмет на делото. Мобилното спортно съоръжение е незаконно и като такова следва да бъде премахнато поради неспазване на закона от страна на кмета Пламен Алексиев, а не както твърди по думите на гражданите, че докато е на власт, това няма да се случи. Решаващият съдия отменя наказателното постановление на процесуално основание (въпреки че такова оплакване в жалбата на кмета Пламен Алексиев няма), което е довело „до нарушаване правото на защита”, а именно – не е посочена разпоредбата, която кметът виновно е нарушил, като не е взел своевременно мерки за премахване на незаконно извършените строителни и монтажни работи.

В мотивите на съдебното решение изрично е посочено, че „В хода на съдебното дирене от страна на жалбоподателя (тоест от кмета на община Радомир Пламен Алексиев) не бяха ангажирани никакви писмени или гласни доказателства, опровергаващи фактическата обстановка, описана в АУАН и НП.” Съдът не е коментирал изобщо показанията на посочените от кмета на общината свидетели, а именно – на главния инженер и на главния архитект, тъй като техните показания са неотносими към спора. Пернишкият административен съд също е приел, че при издаване на акта за установяване на административното нарушение и на обжалваното наказателно постановление наказващият орган е допуснал процесуални нарушения при тяхното издаване. Съдът не коментира дали мобилното спортно съоръжение е законно, или незаконно. И това решение е публикувано на сайта на Административен съд-Перник и е достъпно за всички граждани.

Ето затова питаме твърдението на кмета Пламен Алексиев, че „няма документ, с който да го изкарат като незаконен строеж”, дали е неистина?

Кметът на община Радомир Пламен Алексиев обаче не коментира, че друга част от събраните материали по досъдебното производство са отделени и са изпратени в Агенцията за държавна финансова инспекция за проверка по сигнал от държавен орган за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на бюджетните организации. Кметът не „споделя” какви са резултатите от тази проверка, тъй като е установено, че Общински съвет-Радомир е приел решение да се закупи мобилно спортно съоръжение за 160 000 лева, а в действителност тази покупка струва 210 000 лева с ДДС. Последната сума е посочена в обявлението за провеждането на процедурата по ЗОП, а Общинският съвет не е приемал решение за увеличаване на средствата за финансирането на мобилното спортно съоръжение, няма и промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година, финансирани със собствени средства. Правено ли е проучване на пазара за стойността на такива или сходни съоръжения? Защо кметът мълчи по този въпрос? Вярно ли е твърдението му, че всичко това е „политическа поръчка”? Може би политическа поръчка е и предстоящото му нохд в Специализирания наказателен съд, по което той е подсъдим и което ще се гледа на 12.09.2018 година. Сигналът е подаден от радомирски гражданин, без политическа принадлежност и без да симпатизира на която и да е политическа партия”, пише в сигнала.