ОбС-Сапарева баня

Община Сапарева баня щe търси европейско финансиране, свързано с опазването на общинската гора. Местната община смята да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с 3 проекта по Програмата за развитие на селските райони. Проектните предложения ще бъдат отпускане на безвъзмездна финансова помощ за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития и инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, става ясно от докладна записка на кмета на общината Калин Гелев. Докладната записка е в дневния ред на предстоящото заседание на общинските съветници. На предваканционното заседание местният парламент ще разгледа 16 докладни, предвидена е и точка „Други”. Предложенията са за приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода, на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2017 г., на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Сапарева баня за периода 2019-2020 г., за поемане на краткосрочен общински дълг с договор за общински заем с цел реализация на проекта за изграждане на подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб. м и довеждащ и отвеждащ тръбопровод. Включени са и докладни записки за приемане на отчет за дейността на Общинския съвет, даване на съгласие за бракуване на лекотоварен автомобил УАЗ, собственост на „ВиК Паничище” ЕООД, за изменение на кадастралната карта на града, прекратяване на собственост между общината и физическо лице чрез продажба дела на общината, продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване и др., предоставяне на поземлени имоти по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” и преиздаването му на друг титуляр. Сесията е във вторник (31 юли).