Методи Чимев

 

Община Дупница стартира процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка за проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор за изграждане на ново преходно жилище за деца от 15 до 18 г. с капацитет 8 места. Предстоящото строителство ще бъде извършено по проект с европейско финансиране. Проектът е „Подай ръка“, по ОП „Региони в растеж”, процедура на директно предоставяне ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Предметът и обемът на обществената поръчка включват разработване на технически проект, изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта и др. дейности. Прогнозна стойност на поръчката е 232427.45 лв. без ДДС. Процедурата е с пряко договаряне с определено лице, до която се стига, след като проведената преди това процедура за възлагане чрез публично състезание е прекратена заради липса на оферти. От екипа на кмета Методи Чимев са изпратили поканата за участие на Николай Йосифов – управител на “Булплан Инвест” ООД – Кюстендил.

Припомняме, че преди няколко години същата фирма изгради Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), заемащ част от мястото на бившите казарми на ул. „Велико Търново” в града, който бе официално открит през м. декември 2013 г.

Николай Йосифов (вторият от ляво надясно) на първата копка на ЦНСТ през юни 2013 г.