ОбС решава казуса на извънредна сесия

 

Общинският съвет да разреши функционирането и дофинансирането на две маломерни паралелки – в VIII клас с профил “Физическо възпитание и спорт” в СУ „Свети Климент Охридски” – Дупница, и на паралелки с по-малко от норматива ученици в училищата в селата  Яхиново и Самораново, предлага кметът Методи Чимев. До момента за учебната 2018/2019 г. в паралелката в СУ „Свети Климент Охридски” са записани 17 ученици и недостига един, става ясно от докладната записка на директорката на училището  Гергана Лазова. Искането на учебното заведение е с мотиви, че паралелката е единствена в областта с горепосочения профил;
реализирането на  тази паралелка ще се отрази благоприятно в дългосрочен план на развитието на учебното заведение;
размерът на допълнителните средства за финансиране на паралелката е малък и няма да натовари общинския бюджет;
формирането на паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт” е вариант за учениците, които искат да продължат образованието си в спортни училища извън града.

В искането на директора на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в Яхиново Георги Станчев, постъпило в общината, се предлага сформиране на две самостоятелни паралелки под 10 ученици. Те са в І клас със 7 ученици (недостиг – 9) и в  ІV клас с 9 ученици (недостиг – 7). Мотивите на училищното ръководство за отправеното искане са следните: училището е единственото в населеното място; желанието на всички родители, децата им да продължат да се обучават в местното училище; подлежащи за обучение във четвърти клас са две деца със СОП /специални образователни потребности/, чийто специфични нужди изискват обучение в населеното място, от което произхождат и обучение в клас с по-малко ученици. Двете деца се обучават интегрирано по индивидуални учебни програми на ресурсно подпомагане с много добри резултати; учебното заведение разполага с добра материално-техническа база и утвърдени педагогически специалисти, което осигурява възможност за провеждане и реализиране на ефективен образователно-възпитателен процес; училището има традиции в извънкласните форми на дейност.

Даниела Белчева – директор на ОУ ”Христо Ботев” в Самораново, предлага в управляваното от нея учебно заведение да се сформират две самостоятелни паралелки под 10 ученици. Едната паралелка е в І клас, с 8 ученици (недостиг – 8), а другата – в V клас, с 9 ученици (недостиг – 9). Посочените мотиви са, че училището е единствено в населеното място, има традиции в целодневната организация на учебния ден на учениците от началния етап и осигурява специалист за лечебна физкултура за начален етап и втори комплект учебници. Местният парламент ще разгледа докладните на извънредно заседание във вторник на (11 септември).

Снимката: ОбС -Дупница

 

 

 

 

6 КОМЕНТАРИ

  1. СУ мила ми госпожо е софийският университет. в Дупница такова нямаме. ама ти откъде да знаеш? развесели ме! благодаря!

  2. Аз казвам,че е самолет “СУ”, ама тя откъде ще знае, да казва на средно училище “СУ” като на самолет, каква срамотия ?!

Comments are closed.