О Б Я В А

На основание Заповед № З-218./11.09.2018г. на Кмета на Община Невестино, Община Невестино обявява процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на тротоарни площи-публична общинска собственост.  Търгът ще се проведе на  09.10.2018г. от 10.30 часа в Заседателната залата на 2 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.

  1. Предмет на търга за отдаване под наем е:
име на обект населено място      находящо се  

 

площ          /м2/

 

цена м2/лева начална тръжна цена

лева/месец

Тротоарна площ с.Ваксево УПИ            II-200,

кв.24

15 1,00 15,00
Тротоарна площ с.Невестино УПИ  VIII-200,  кв.25 24 1,00 24,00
Тротоарна площ с.Невестино УПИ     VII -198,  кв.25 32 1,00 32,00
Тротоарна площ с.Невестино УПИ      IХ  -201,  кв.25 10 1,00 10,00
Тротоарна площ с.Невестино УПИ         I    -266,  кв.26 24 1,00 24,00

           Заявките за участие в  търга се приемат  в срок до 16,00 часа на 28.09.201., в деловодството на втори етаж в сградата на Община Невестино,

Тръжните документи за участие в търга се закупуват  в деловодството на втори етаж в сградата на Община Невестино,  до 15,00 часа на 28.09.2018 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 20,00  лева , за всеки имот поотделно, която се плаща на касата на Община Невестино.

Депозита за участие в търга е 10%   от началната тръжна цена  и се внася в касата на Община Невестино до 15,30 часа на 28.09.2018г.

Телефон за допълнителна информация: 07915 22-30, Илияна Стойнева

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Невестино в раздел търгове и конкурси.