Минка Салагьорова

Стартира проектът за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 10 313 535,20 лв., от които: 6 078 009,58 лв. от ЕФРР, 1 072 589,93 лв. от ДБ, 3 162 935,69 лв. собствен принос и ДДС по проекта. На началната пресконференция по проекта присъстваха депутатът Георги Динев, Георги Тренчев – председател на ОбС – гр. Петрич, представители на Общински съвет-Петрич, членове на екипа за управление на проекта, служители на общинската администрация, граждани и представители на медиите.
Ръководителят Минка Салагьорова запозна присъстващите с основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта – ще се подобри качеството на околната среда за жителите в община Петрич, ще има разделно събиране на зелени отпадъци, разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура и др.