44 323 са издадените до момента безплатни електронни винетки на хора с увреждания, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Подадените заявления за получаване на безплатен стикер са 63 824. Дирекциите “Социално подпомагане” обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването им, след което ги предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година. На сайта www.bgtoll.bg и на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане www.asp.government.bg хората с увреждания ще могат да проверяват дали им е издаден винетен стикер чрез бутон “Проверка на електронна винетка на правоимащите лица”. При посещение на линка проверката се извършва чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила, след което системата ще визуализира информация за заредена електронна винетка в АПИ и срока на валидността й. До въвеждането на новата функционалност хората с увреждания могат да проверяват дали им е издадена електронна винетка в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Заявление-декларация може да се подава още с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Има и възможност за подаване на заявления по електронен път и чрез Системата за сигурно електронно връчване на електронен адрес e-gov.bg. Достъпът до системата става чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен номер на НОИ. Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. През 2018 г. Агенция “Пътна инфраструктура” е предоставила на дирекциите “Социално подпомагане” безплатно 231 371 годишни винетки за леки автомобили на стойност 22 442 987 лв. Те са за сметка на бюджета на АПИ.

 

 

 

 

 

Източник: news.bg