Костадин Костадинов

Община Дупница ще съфинансира културни проекти по специален правилник. Точното наименование на документа е Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница. Правилникът касае предоставянето на финансови средства за културни проекти, които не са субсидирани от бюджета и се осъществяват от организации и артисти на свободна практика. Той бе приет на последното заседание на Общинския съвет по предложение на групата на ОДБ и ЕНП. Докладна записка представи вносителят й Костадин Костадинов, според когото с приемането на правилника ще се стимулира създаването на културен продукт и събития и ще се  обогати  културно-общественият живот в общината.

Едно от условията за подпомагане са културният проект да се организира за първи път в общината. Другите изисквания са организаторът да е културна организация, регистрирана по Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален артист на свободна практика, развиващ културна дейност. Както и да участва в реализацията на проекта с не по-малко от 30 процента от стойността му, като останалите 70% общината ще отпуска за възнаграждения на екипи по реализацията на проекта, изработване на рекламни и информационни материали, административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума, транспортни и командировъчни разходи, наем на зали и оборудване.

Финансовите средства ще бъдат отпускани след провеждане на конкурс, като до участие ще се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на цели като създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, промотиране на културни продукти, проекти, представляващи експериментални форми в изкуствата, културен обмен на национално и международно ниво и др.

Експертна комисия ще следи за управлението на целевите средства. Комисията ще бъде съставена от петима общински съветници, двама представители на държавни и/или общински културни институции, избрани от местния парламент, един външен консултант, представител на творчески съюз, НПО или професионален творец на свободна практика от Дупница и един външен експерт, специалист в сферата на изкуството.

Заявленията и документите за кандидатстване ще се приемат от сътрудника на председателя на Общинския съвет в запечатан плик. Определени са две сесии за подаване на документи. Първата сесия е с краен срок за подаване на документи 31 януари, краен срок за разглеждане на предложенията – 20 февруари, и краен срок за изпълнение на проектите – 15 септември. Сроковете на втората сесия са съответно 30 юни, 10 юли и 30 декември. Крайният срок за разглеждане на предложенията от първата сесия за тази година е 12 май.