Димитър Бръчков
  • Кметът Бръчков трябва да предприеме необходимите действия и да организира процедурите по управление на археологическия обект

 

Община Петрич ще поиска от Министерството на културата и Министерския съвет да получи право на управление на античния град Хераклея Синтика. Наскоро Общинският съвет реши, че археологическият обект е от първостепенно значение за южната община. Местният парламент одобри и изработването на проект за ПУП-ПР и на ПУП-ПЗ за зоните с режим за опазване на археологическия парк. Съветниците дадоха съгласие община Петрич да заяви намерение да й се предостави право на безвъзмездно управление на недвижимата археологическа и културна ценност за срок от 10 години.

Това е задължителна предпоставка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” за развитие на туристически атракции по Оперативна програма „Региони в растеж”. Община Петрич има проектно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологическия парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи”. Целта е да се осигурят европейски средства за развитието и социализацията на древното селище, което е изключителна държавна собственост. Кметът Димитър Бръчков трябва да предприеме необходимите действия и да представлява общината пред институциите, както и да организира процедурите по управление на археологическия обект. За развитието на туризма в региона е необходимо благоустрояване на културно-историческия обект, модернизация на съществуващата туристическа инфраструктура и изграждане на нова, подкрепа за разработване на местен и регионален туристически продукт, пише „Кмета бг”. Град Петрич е в близост до две граници и неговите природни, културни и исторически дадености обуславят развитието на туризма. Засега Хераклея Синтика е водещ туристически обект от национално значение, но скоро се очаква да бъде и от световно значение с откритите в античния град канализационна инфраструктура, магазини, базилика, античен форум и куп други ценни находки. Затова и броят на туристите от страната и чужбина в Хераклея Синтика се увеличава непрекъснато.

 

 

Снимките:

 

Димитър Бръчков

Хераклея Синтика