Виктор Янев
Виктор Янев

Областният управител Виктор Янев насрочва провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент, насрочени у нас за 26 май 2019 г. Консултациите са насрочени на 30 март 2019 г. от 11,00 часа в залата на 4-ти етаж –  сградата на Областна администрация –  Кюстендил, ул. “Демокрация” №44. В консултациите могат да участват представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

– писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

– заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай че са юристи);

– предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

– декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №1 от Решение №8-ЕП
София, 26.03.2019 на ЦИК).

Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение №8 – ЕП от 26.03.2019 г. на Централната избирателна комисия.