• Обединение „ИНФРА – СВЕКО“ ДЗЗД с най-висока цена от участниците – 15 972 700 лева без ДДС

 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ отвори ценовите оферти за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

За Обособена позиция 1: „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

– Обединение „ИНФРА – СВЕКО“ ДЗЗД, техническа оценка: 58,14 т., предложената цена е 15 972 700 лева без ДДС

– ДЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ – ТРАНСГЕО“, техническа оценка 60 т., предложената цена е 13 285 000 лева без ДДС

– Консорциум „НЕТ ИКюИ“, техническа оценка 58,70 т. предложената цена е 13 496 111 лева без ДДС

За Обособена позиция 2: „Актуализация на Подробна програма за модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури, и изготвяне на Документация за кандидатстване за финансиране на строителството на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

– Консорциум „НЕТ ИКюИ“, като предложената цена е 152 000 лева без ДДС

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ се финансира по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът е продължение на техническата помощ, реализирана с финансовата подкрепа на ЕС чрез предприсъединителната програма ИСПА, обявиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.