Компактен резервоар в с. Баня, както и нов участък от ул. „Черна река“ в гр. Разлог бяха официално открити. След като м.г. Министерският съвет взе решение за финансиране на рехабилитация на инфраструктурата в община Разлог, бе започнат ремонтът на ул. „Пета“. Извършена е реконструкция, която обхваща ремонт на цялото улично платно и тротоарите.


Община Разлог изгради и помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи водопроводи. Монтирани са водомери за измерване на ползваните водни обеми и за определяне на техните характеристики на устието на всеки водоизточник. Изграждането на водния резервоар е по проект „Подобряване на качеството на инфраструктурата за минерални води на територията на община Разлог”. Стойността на проекта е 283 996,67 лева, от които 141 998, 34 лева са финансирани от Националния доверителен екофонд. Реализацията на общинския проект редуцира загубите на минерална вода, дължащи се на амортизирана инфраструктура по трасето на новите довеждащи водопроводи, което от своя страна допринася за опазването на качеството на почвите. Очаква се и сериозен принос към икономическото развитие на района и по-специално на с. Баня, чрез утвърждаването й като желана дестинация за балнео- и СПА туризъм. „Водата, която губехме през тъмните часове на денонощието, вече се акумулира в резервоара. Предстои ремонт на детската градина в с. Баня, както и на други улици, но преди това ще осъществим подземната инфраструктура, след което ще пристъпим отново на ремонтните дейности“, допълни кметът Красимир Герчев.