Мирослав Начев
  • Досегашният съдия Мирослав Начев има вече два поредни мандата и няма право на трети

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в 11 органа на съдебната власт. Сред тях са 9 съдилища, в които изтича мандатът на настоящия административен ръководител: Административен съд-Пазарджик, Окръжен съд-Видин, Окръжен съд-Враца, Окръжен съд-Кюстендил, Окръжен съд-Ямбол, Районен съд-Ботевград, Районен съд-Етрополе, Районен съд-Оряхово и Районен съд-Търговище. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник”. До този момент длъжността на административен ръководител в Окръжен съд-Кюстендил изпълняваше съдия Мирослав Начев. Той е дългогодишен председател на Окръжен съд-Кюстендил, с ранг “съдия във ВКС и ВАС” (атестиран с Решение на ВСС по Протокол № 37/20.09.2012 г. – комплексна оценка „много добра”). Преди 5 години Мирослав Начев бе избран за втори мандат на поста с голямо мнозинство при гласуването във Висшия съдебен съвет (ВСС). Той бе преизбран с мнозинство от 17 гласа, трима от членовете на ВСС бяха против и други трима гласуваха “въздържал се”. Мирослав Начев има юридически стаж от над 20 години. Магистрат може да бъде административен ръководител само два последователни мандата през целия си професионален стаж. Това е становището на Съюза на съдиите в България до Конституционния съд по дело, образувано по искане на главния прокурор Сотир Цацаров за тълкуване на чл. 129, ал. 6 от основния закон.