Общите доходи на българските домакинства нараснаха с добро темпо през първото тримесечие на настоящата година, но при по-силен ръст на техните общи разходи, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нарасна през периода януари – март 2019 година с 8,0% спрямо същото тримесечие на 2018-а, достигайки 1519 лева, но при увеличаване на общите разходи с 11,0% до 1403 лева.

Най-висок относителен дял през първото тримесечие имат доходите от работна заплата (57,6%), следвани от доходите от пенсии (27,9%) и тези от самостоятелна заетост (6,4%). Спрямо първото тримесечие на предходната година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,3 процентни пункта, а този от пенсии – с 0,9 пункта, докато делът на дохода извън работната заплата намалява с 0,7 процентни пункта.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 874 лева от 792 лева година по-рано (повишение с 10,4%), доходите от пенсии се увеличават до 424 от 380 лева (повишение с 11,5%), докато тези от самостоятелна заетост се увеличават от 94 на 96 лева (повишение с 2,3%), а доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 41 на 35 лева (понижение с 14,3%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода януари – март 2019 година с 11,0% спрямо година по-рано, достигайки 1403 лева.

Най-голям относителен дял през първото тримесечие заемат разходите за храна (30,2%), следвани от тези за жилище (18,2%), за данъци и социални осигуровки (14,0%) и за транспорт и съобщения (12,1%).

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 10,2% (от 384 на 423 лева), за здравеопазване – с 12,0% (от 75 на 84 лева), а тези за жилища се увеличават с 9,4% (от 233 на 255 лева). Увеличение с 13,3% на годишна база бележат разходите за транспорт и съобщения (от 150 на 170 лева), за алкохолни напитки и цигари – с 9,9% (от 53 на 59 лева), за свободно време, културен отдих и образование –  с 15,0% (от 43 на 49 лева) и за данъци и социални осигуровки – с 10,2% (от 177 на 196 лева).

Според НСИ през първото тримесечие на настоящата няма съществени промени в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството в сравнение с година по-рано, като се наблюдава увеличение при потреблението на плодове, на кисело мляко, на месо и на яйца, а намалява консумацията на зеленчуци, картофи, прясно мляко и тестени изделия. Без промяна остава потреблението на захар.

Източник: bnr.bg