Елза Величкова
  • От община Бобов дол предвиждат изграждане на подпорна и стоманобетонна стена и канавка

Част от улица „Станке Димитров“ в село Мламолово ще бъде ремонтирана. От община Бобов дол предвиждат аварийно възстановяване на проблемния участък чрез изграждане на подпорна стеничка, канавка и стоманобетонна стена. Във връзка с изпълнението на обекта е изготвен, одобрен и съгласуван технически проект, проведени са инженерно-геоложки проучвания, издадено е разрешение за строеж. От екипа на кмета Елза Величкова е обявена и процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез пряко договаряне. Поканата за участие в процедурата е изпратена доСтреза”  ЕООД – София, представлавано от управителя Янко Шумков. Прогнозна стойност на поръчката е 323 978.00 лв. Средствата са от общинския бюджет. Крайният срок за подаване на оферти е 17 юни.