30 бяха наградените със стипендии ученици през миналата година.
  • Нестандартно мислещи ученици ще получат между 50 и 500 лева, осигурени от бюджета на община Кюстендил

 

Ежегодният тест за отпускане на общински стипендии ще се проведе на 1 юли 2019 година от 9,00 часа в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“-Кюстендил. Заявленията за участие се приемат в отдел “Образование, младежки дейности и спорт” в сградата на община Кюстендил от 17.06.2019 г. до 27.06.2019 г. от 8,00 до 17,00 часа.

Тестът е подготвен от екип специалисти за две възрастови групи – ученици 8.-9. клас и 10.-11. клас и проследява възможностите на младежите да мислят нестандартно. В зависимост от резултатите те ще получат стипендия между 50 и 500 лв., осигурени от бюджета на община Кюстендил. Целта е да се проверят ценностните нагласи на младите хора и готовността им за включване в живота на общността (училището, квартала, града). Тестът включва два допълващи се компонента: задача и отворен въпрос, върху които учениците трябва да напишат кратко есе. Отговорите са писмени, като препоръчителният обем е между една и две страници за задачата и между две и три страници за отворения въпрос. Времето за отговор е час и половина. Задачите изправят учениците пред етични дилеми, които нямат просто и еднозначно решение. Сполучливото разрешаване на този тип казуси предполага съчетание от качества като етична чувствителност, контекстуална интелигентност и способност за автономно морално мислене, информират от община Кюстендил.

Отворените въпроси са съобразени с възрастовите особености на децата и етапите в емоционалното им израстване и моралното им развитие. Темата за по-малките ученици проверява капацитета им за преценка на непосредствената социална среда (училището) и готовността им да се ангажират с нейната промяна. Ще бъдат оценявани нагласата за автономно мислене и за лично участие в промяната (спрямо зависимостта от институционални авторитети и пасивното очакване промяната да дойде отвън). Темата за по-големите проверява доколко стратегиите за успех са индивидуалистични или са свързани с участие в група. Ще бъде оценена зрелостта на разбирането за житейска реализация като баланс между лична себеизява и принос към общността (способността да се отчитат както индивидуалните, така и социалните измерения на успеха), както и готовността да се поеме авторство върху житейския проект. Решенията на етичните казуси ще бъдат оценявани по четири параметъра от комисия, с председател Харалан Александров:

– Автентичност – доколко решението издава емоционална ангажираност и доколко е конформно, тоест предлага социално желателен отговор.

– Ангажираност – доколко ученикът е готов да направи морален избор и да поеме отговорността за него или се опитва да го избегне.

– Креативност – доколко решението е творческо или следва клишета.

– Аргументираност – доколко аргументацията се основава на етичната интуиция и доколко на абстрактни морални принципи.

През миналата година 30 възпитаници на кюстендилски училища и гимназии – 28 момичета и 2 момчета, получиха стипендии. Дебора Христова Анева получи 350 лв., във възрастовата група 8.-9. клас за първото място. Във възрастовата група 10.-11. клас за най- нестандартно мислеща отличиха и наградиха с 450 лева Кристън Христова Къртева от 11-и клас на Езиковата гимназия.