Общинският ксъвет гласува юристът Явор Саздов да представлява общината в годишното общо събрание на фирма "Стил" АД.
  • Резултатите сочат 20 000 лева загуба. Персоналът на дружеството включва главен счетоводител и пазач

  • Продажбите възлизат на 40 000 лева, бившето БКС има натрупани задължения към НАП и общината за неплатени данъци и такси

 

Общинският съвет в Долна баня проведе извънредно заседание с една-единствена точка във връзка с получена покана в общинската администрация от Съвета на директорите на “Стил” АД за участие в годишно общо събрание на акционерите на фирмата.

След като председателката Лиляна Драганова запозна общинските съветници с постъпилата докладна записка от кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов, тя прочете и неговото предложение за представител от община Долна баня в годишното общо събрание на фирма “Стил” АД да бъде Явор Саздов – юрист на общината.

Предложението на долнобанския градоначалник бе гласувано единодушно с девет гласа “за” на извънредната сесия на местния парламент.

Фирма “Стил” с управител Илина Цветкова е регистрирана през далечната 1989 година. По-паметливите долнобанци си спомнят, че преди години това бе бившето БКС, ТМСИ и впоследствие общинска фирма “Стил” ЕООД за комунално-битови услуги.

В отчета за дейността на дружеството през миналата 2019 година се посочва, че като акционер в него община Долна баня има 20 процента от общия капитал, а останалите 80 процента са на “Лучани Констракшънс” ООД. Всъщност тези 20 процента от капитала на община Долна баня са 14 600 броя поименни акции с номинал от 10 лева на обща стойност 146 хиляди лева. Община Долна баня участва с неданъчна вноска, а именно – право на собственост върху недвижим имот частна общинска собственост в местността Герена край рилския град на десния бряг на река Марица с площ от 110 декара, седма категория на земята при неполивни условия и начин на трайно ползване “Кариера – чакъл”.

Предмет на дейността на дружеството са: строително-монтажни работи, водоснабдяване и канализация, ниско строителство и други. Основната дейност е всъщност добив на трошен камък, чакъл и пясък.

Резултатите от годишния отчет сочат 20 хиляди лева загуба. Приходите възлизат за миналата отчетна година на 66 хиляди лева, а разходите са 86 хиляди лева. Персоналът на дружеството включва главен счетоводител и пазач. Продажбите от получената през годината продукция възлизат на 40 хиляди лева.

Дружеството има натрупани задължения към НАП и община Долна баня за неплатени данъци и такси.

Представителят на община Долна баня гласува против представения на годишното общо събрание на “Стил” АД отчет за дейността на дружеството през 2018 година, както и против доклада, направен от независим одитор.