Общо 12 точки включваше дневният ред на редовното августовско заседание на Общинския съвет в Долна баня.

В началото общинските съветници единодушно приеха окончателния годишен план на бюджета на община Долна баня за 2018 година и годишния отчет за изпълнението му, придружен от отчета за изпълнението на сметките от Европейския съюз и чужди средства.

Местните парламентаристи взеха решение да се направи корекция в поименния списък за капиталовите разходи на общината за 2019 година, като гласуваха да се закупят съдове за съхраняване на битови отпадъци, в т.ч. кошчета и контейнери тип “Бобър” на стойност 26 хиляди лева и още 30 хиляди лева за облагородяване и изграждане на прилежащата инфраструктура при градинките и парковете при Средно училище “Неофит Рилски” и при клуба на Сдружението на хората с увреждания “Венетица”.

Изменено бе взетото миналата година решение относно разкриването на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора, но имайки предвид нуждите на възрастните хора със заболявания и потребностите на хората от третата възраст, общинските съветници на сесията дадоха съгласието си да се разкрие един Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора и един Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция, всеки от които с капацитет от по 15 клиенти месечно, считано от 1 септември 2019 година.

Местните парламентаристи на заседанието отпуснаха и две социални помощи на обща стойност 700 лева на двама долнобанци, нуждаещи се от лечение.

На августовското редовно заседание общинските съветници единодушно гласуваха трите докладни записки на кмета на общината Владимир Джамбазов относно продажбата на три общински имота – частна общинска собственост, на територията и по плана на бившия курорт – днес село Свети Спас.

Те дадоха съгласието си да се открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти с площи 549 кв.м, 603 кв.м и 601 кв.м и възложиха на кмета Владимир Джамбазов да открие процедура по провеждането на публични търгове за продажба на трите общински имота – частна общинска собственост при първоначални тръжни цени съответно 36 234 лева, 39 798 лева и 39 666 лева без ДДС и сключи договори със спечелилите търговете участници.