• Отпуснати са финансови помощи на танцова формация „Бански фукли”, талантливи ученици и спортисти

Общинският съвет гласува предложението на кмета Георги Икономов „Топлоснабдяване Банско” ЕООД да придобие правото на собственост върху централата за изгаряне на дървесни отпадъци чрез дарение в полза на дружеството от страна на „Тевно” ЕООД.
Също така по случай 10-годишнината на танцова формация „Бански фукли” и техния юбилеен концерт Общински съвет-Банско отпусна финансови средства за закупуване на фолклорни костюми. Танцова формация „Бански фукли“ са една от групите, популяризиращи местното културно богатство в България и в чужбина.
Кметът Георги Икономов представи и отчет за изпълнението на бюджета на община Банско към 31 декември 2018 г., както и текущото му изпълнение към 30 юни 2019 г. Съветниците приеха отчета и гласуваха актуализацията на бюджета.


По предложение на кмета Икономов бяха актуализирани нормите за пълняемост на групите в ДГ „Здравец” – Банско. Приет бе Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на общината за 2019 г.
В допълнение бяха отпуснати и средства за участие на ученици от Банско в „Космически лагер Турция 2019“. Финансово подпомогнат бе и биатлонистът Благой Тодев.
Отпуснаха се и финансови средства за участие на Радостина Кехайова и Иван Джолев на фестивала „Детски Пирин фолк” в Сандански. Сред приетите решения са и точките за светещи рекламни кутии на уличните стълбове и отдаване под наем на терени – общинска собственост, за разполагане на рекламни съоръжения.
Общинският съвет гласува погасяване на такса „Битови отпадъци” на стадион „Свети Петър”, както и продължаване на договора за ползване на стадион „Свети Петър” от общината.
На заседанието съветниците подкрепиха предложението на кмета Георги Икономов за закупуване на автомобил за нуждите на Заведение за социални услуги.