Исторически музей-Дупница обяви конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжността „уредник“ в отд. „Етнология“. Одобреният кандидат ще бъде назначен на трудов договор с 6 (шест) месеца изпитателен срок. Основната дейност на уредника е да издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, свързани с бита и поминъка на населението от района, участва в изготвянето на експозиционни документи, организира временни и постоянни експозиции, подготвя обзорни и тематични беседи и научно-популярни материали и други. Кандидатите трябва да са с висше образование – в областта на хуманитарните науки по специалности „История”, „Етнология“, „Културология” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство и образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”, компютърна грамотност.

С предимство са завършилите със степен „магистър“ по „Етнология“. Необходими документи за участие в конкурса са писмено заявление за участие (свободен текст), диплом за придобито образование и образователно-квалификационна степен – копие и оригинал за сверяване, Професионална автобиография, Документ за самоличност (копие), Документ, удостоверяващ владеене на друг език (ако притежава – копие), Документ, удостоверяващ професионален опит (ако притежава – копие) и Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие). Одобрените по документи ще бъдат поканени за интервю и събеседване. Документи за участие се подават лично в сградата на община Дупница, ст. 15, до 16 октомври. За повече информация на тел. +35970148127; +359879523520.