ОбС-Дупница

По-високи заплати ще взимат новоизбраните общински съветници в Дупница, става ясно от проекта за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложението е за участие в заседания на местния парламент, които обикновено са веднъж месечно, възнаграждението да е в размер на 30% от средната работна заплата на общинската администрация за съответния месец. За участие в постоянните комисии също е заложено възнаграждение в размер на 30% от средната работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Увеличението спрямо предходния мандат е с 5% – в предишния местен парламент възнаграждението на съветниците беше  25% от размера на средната брутна заплата в общинска администрация.

Средната заплата в общинската администрация на Дупница сега е около 760 лв. Както е известно, от 1 януари 2020 г. тя се увеличава с 10%, при което ще се повишат и възнагражденията на общинските съветници.

В проекта за правилник са заложени две дисциплинарни мерки – „забележка“ и „отстраняване от заседание“. За наказаните с тях е предвидено лишаване от месечно възнаграждение. Проектът е внесен от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов след съгласуване с всички политически групи. Докладната е част от дневния ред на заседанието на местния парламент на 20 декември.