Михаела Крумова
  • Най-много – 1 490 000 лв., е заложено за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им

 

Общински съвет-Кюстендил се събира на първата за годината сесия. Тя е на 30 януари от 14 часа в заседателната зала на общината, а в дневния ред са включени 30 точки. Две от точките, които са взаимно свързани, са приемане на План-сметка за разходите на чистотата през 2020 г. и проектът за бюджет на община Кюстендил.

На регулярната си пресконференция председателят на Общинския съвет Михаела Крумова информира медиите, че за 2 350 000 лв. са предвидени да бъдат разходите на ОП „Чистота“ през 2020 г., като от тях 1 490 000 лв. са предвидени за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им. 590 000 лв. са заложени за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, а за сепариране на отпадъци на регионалното депо са предвидени 338 400 лв. За депониране на отпадъците на регионалното депо сумата е 270 000 лв., 180 000 лв. за осигуряване на съдове за битови отпадъци.

В дневния ред е включен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спорта в община Кюстендил, приета с Решение № 1007 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Кюстендил. Става дума, че с приемането на проекта ще бъдат финансирани и медалисти от Балкански първенства във всички възрасти.

Приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кюстендил и определяне на 4-ма общински съветници за участие в Комисията по прилагането му, както представяне на доклад за дейността на Комисията по организиране на дейността и разпределяне на средствата

от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Кюстендил и приемане на Програмата за управление на община Кюстендил за периода 2019-2023 година, са други важни точки, включени в дневния ред на сесията.

Общинските съветници ще разгледат предложението за кандидатстване на община Кюстендил с проектно предложение  по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, както и да се постави паметна плоча на Иван Момчилов на къщата, в която е живял в Кюстендил, на ул. „България” №16. Иван Христов Момчилов е български политически и обществен деец, участник в акцията по спасяването на българските евреи през 1943 г. Роден е в с. Соволяно, Кюстендилско, през 1888 г. Завършва гимназия в Кюстендил (1906) и Юридическия факултет на Софийския университет. Работи като адвокат в Кюстендил, бил е председател на Кюстендилското читалище “Братство”. Умира през 1966 г., а през 1991 г. израелската комисия към Държавния институт “Яд Вашем” го провъзгласява за „Праведник на света“.

Удостоен със званието “Почетен гражданин на Кюстендил” през 1997 г.