Очакваме да получим мотивите, за да преценим какви действия ще предприемем, коментира Румен Томов

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Благоевград Румен Томов да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на новото депо, съобщава Kmeta.bg. Съоръжението ще обслужва 5 общини – Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила.

Комисията връща на Томов преписката за продължаване на процедурата, като той трябва да спази дадените му указания. Освен това община Благоевград трябва да плати на жалбоподателя ДЗЗД „Регионално депо-Благоевград 2019”, с участници „Център за рециклиране” ЕООД, „Ресурс Фонд” ООД и „Еко Комюнити” ЕООД, направените разноски в размер на 4700 лева.

Консорциумът обжалва кметското решение за прекратяване на обществената поръчка пред КЗК, която е открита на 21 май 2019 г. от бившия кмет Атанас Камбитов. Процедурата е проведена според изискванията на Закона за обществените поръчки и на тази база на 16 септември 2019 г. е издадено решение за определяне на изпълнител. То не е обжалвано и е влязло в сила. Фактическото сключване на договора обаче бе отложено, тъй като тогавашният кмет Атанас Камбитов влезе в предизборна кампания.

На 11 ноември клетва полага новоизбраният кмет Румен Томов. Малко по-късно той решава да не довърши процедурата и отказва да сключи договора с изпълнителя. Мотив за това негово решение е, че иска общинската фирма „Биострой” да е оператор в депото. Друг негов аргумент е, че предшественикът му Камбитов не е имал право сам да проведе тази процедура, а е трябвало това да се направи от кметовете на петте общини, които са в сдружението.

Дружеството обжалва в КЗК. Негови представители твърдят, че в публичното пространство в периода преди издаването на решение за прекратяване на поръчката са били налице: „политически противоречия за начина на експлоатация на депото и на политическа основа новият кмет търси начини за промяна на легитимно и влязло в сила решение”.

Според консорциума Регионалната система за управление на отпадъците е изградена върху общински имот, като община Благоевград се явява оператор на инсталацията. Общото събрание на РСУО не е взело решение за определяне на съсобственост на другите четири общини.

Жалбоподателят е категоричен, че липсват законови основания да се прекрати договорът. Това е възможно само при отпаднала необходимост от възлагане на договора и при възникването на форсмажорни обстоятелства.

В мотивите на кмета Томов не е посочено на базата на какви аргументи е избран новият подход. Дали общинската фирма, с която планира да сключи договор за изпълнение, разполага с необходимия ресурс, колко време ще отнеме доставката на техниката, колко допълнителни средства ще се наложи да бъдат инвестирани в това и как тази промяна ще е в интерес на хората. Дружеството смята, че в обжалваното решение са изложени „абсурдни промени” в обстоятелствата, тъй като са свързани с промяната на физическите лица – някои новоизбрани кметове на част от общините и респективно на Общото събрание на РСУО.

Комисията за защита на конкуренцията е категорична, че процедурата трябва да бъде върната на етап продължаване от последното законосъобразно действие за сключване на договор с определения изпълнител или за прекратяване при съобразяване с изложените в този акт мотиви. Независимо от това дали кметът е Атанас Камбитов, или Румен Томов, кметът на общината като възложител на поръчката е следвало да сключи договор за изпълнение на дейностите по поръчката или да я прекрати в условията на законосъобразност при действително наличие на някоя от хипотезите на чл. 110, ал. 5 от ЗОП – отпаднала необходимост. В мотивите за прекратяване на процедурата такива условия не се установяват. Смяната на кметовете по никакъв начин не обезсилва предходните действия на Камбитов.

В конкретния случай налице е единствено декларирано намерение договорът да бъде възложен по друг ред, което обаче не е скрепено с каквато и да било степен на сигурност на изпълнението, нито с обоснована финансова благоприятност или някакво друго предимство. Единствено декларираното намерение на кмета Томов за сключване на договор по различен от провеждане на открита процедура ред безспорно е недостатъчно, за да обоснове отпадане на необходимостта от тази открита процедура.

Решението на КЗК може да се обжалва пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. „Очакваме да получим мотивите на КЗК, за да преценим какви действия ще предприемем”, лаконично коментира решението кметът Румен Томов./Кмета.бг