ОбС - Бобов дол

ОбС в миньорския град иска операторът да смени 5 участъка от водопроводи в Бабино, Мало село, Големо село и Долистово

Близо 1400 м водопроводи ще бъдат подменени в община Бобов дол в следващите 10 години, става ясно от докладна записка на кмета Елза Величкова до местния парламент. Това е предвидено в задължителните инвестиции във ВиК системите и съоръженията на територията на община Бобов дол, които съветниците в миньорския град ще обсъждат на февруарската си сесия. Инвестициите са ангажимент на „Кюстендилска вода“ ЕООД, като ще станат част от задължителната инвестиционна програма за 2020 г., осъществявана от оператора. В програмата ще бъдат включени 5 обекта. Това са подмяна на участък от 70 метра от уличния водопровод в с. Бабино, изграждане на 500 м уличен водопровод  в Мало село, изграждане на 100 м уличен водопровод  с цел изместването му от частен имот към уличната мрежа в Мало село, подмяна на 200 м уличен водопровод в Големо село и изграждане на 500 м уличен водопровод с цел изместване от частни имоти към уличната мрежа в с. Долистово.

От местната управа припомнят, че преди 4 г. община Бобов дол, чрез Асоциацията по водоснабдяване и канализация на област Кюстендил (АВИК), стана собственик на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, за което има договор от 2016 г. На 4 декември 2018 г. е сключено допълнително споразумение (анекс) към този договор, с което се присъедини и община Дупница към АВИК – гр. Кюстендил. В посочения анекс са представени дейностите, включени в задължителното ниво на инвестиции по години на „Кюстендилска вода“ ЕООД за срока на договора – 2030 г. За този период задължителните инвестиции за община Бобов дол са: за доставяне вода на потребителите – 497 600 лв.; за отвеждане на отпадъчна вода – 62 700 лв.; за пречистване на отпадъчна вода – 0 лв.

Общо планираните задължителни инвестиции за община Бобов дол са в размер на 560 300 лв., като за 2020 г. – 36 100 лв.

При планирани инвестиции от 35 600 лв., през 2019 г. от „Кюстендилска вода“ предложили на община Бобов дол да приеме направени инвестиции в размер на 14 359,99 лв. Приемането им ще стане с назначена тристранна комисия – община, оператор, АВИК-Кюстендил и при оформена документация, съгласно указанията на МРРБ, пише още в докладната.

Общинският съвет в миньорския град ще обсъжда тазгодишната инвестиционна програма на заседанието си в четвъртък (27 февруари).

На сесията ще бъде гледана още една докладна, свързана с АВИК. Ще бъдат определени позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие в редовно заседание на Общото събрание на  асоциацията, което ще се проведе на 5 март.

В дневния ред е и докладна записка за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, за които има решение на местната служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи (възстановими) стари реални граници. Става въпрос за над 30 дка имоти в землищата на селата Горна Козница, Коркина, Блато и  Мламолово.

Ще бъде разгледано и предложение шефът на местния парламент Елеонора Христова да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

С друга докладна за одобрение от съветниците е предложена бюджетна прогноза на общината за 2021-2023 година, в частта за местни дейности.