Редовното си месечно заседание ще проведе Общинският съвет в Сапарева баня  на 30 април (четвъртък), съобщават от местния парламент. С оглед извънредното положение и свързаните с него заповед на министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще бъде проведено в  малкия салон на читалище „Просветен лъч – 1905г.”, при спазване предписанията на здравните органи за начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. В тази връзка председателят Васил Маргин предлага заседанието да е закрито.

Дневният ред включва разглеждане на 19 докладни записки. Две от тях са относно дървесина от общинската гора- продажба  по утвърден ценоразпис за физически лица и провеждане на открит конкурс за възлагане на добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт и поддръжка на път до и в обекта. Проктът за дневен ред включва още докладна записка от кмета Калин Гелев относно програма за управление на общината за срока на мандата. Предвижда се също изменение на наредбите за организация на движението и за издаване на карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на общината. Отново има

докладна относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода. Предлага се приемане на докладите за дейността  на местните читалища и техните отчети за изразходваните бюджетни средства през 2019 г., на план на общината за развитие на социалните услуги за 2021г.

Сред докладните е предложение за участие в обявената Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, което е във връзка с отправена покана до общината от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

С други докладни се предлага приемане на процедура за финансово оздравяване на общината, допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, освобождаването на наематели или ползватели от заплащането на наем за периода на извънредното положение. Съветниците ще обсъждат и предложение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг тайно наддаване. В дневния ред е и докладна записка от председателя Васил Маргин за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинската администрация.

Юлияна КОЛЧАКОВА